Flytta endast sjukdomsfria bin och/eller ramar till andra bisamhällen

Exchange
sweden
11
0
Flytta endast sjukdomsfria bin och/eller ramar till andra bisamhällen


För friska bin – tänk på det här: • Håll enbart starka och välfungerande enheter. • Ha alltid rätt förhållande mellan bimängd och utrymme. • Ha alltid rätt förhållande mellan yngelmängd och vuxna […]

Ram med friskt yngel. Tät yngelkaka med ett fåtal hål och gott om mat
© Lotta Fabricius Kristiansen

För friska bin – tänk på det här:

• Håll enbart starka och välfungerande enheter.

• Ha alltid rätt förhållande mellan bimängd och utrymme.

• Ha alltid rätt förhållande mellan yngelmängd och vuxna bin.

• Samhället ska alltid ha tillräckligt med foder av god kvalitet.

• Bilda nya samhällen varje år (avläggare).

• Byt drottning regelbundet.

• Vaxbygget ska förnyas regelbundet, smält om allt gammalt vax.

• Kupa och biredskap ska rengöras och desinficeras regelbundet.

• Undvik ingrepp som ger upphov till röveri.

• Undvik att krossa bin vid ingrepp.

Precis som andra djur har även honungsbin sina sjukdomar, skadegörare och parasiter. De kan drabba enskilda individer eller hela bisamhällen. Alla husdjur som placeras tillsammans i ett stort antal utsätts lättare för sjukdomar som annars inte skulle vara ett problem. Det behöver man vara medveten om även när det gäller honungsbin i en biodling. Sjukdomar kan spridas mellan samhällena genom bina. Det sker vid:

• Felflygning

• Svärmning

• Röveri

• Parning

Sjukdomar kan även spridas mellan samhällen genom biodlarens åtgärder. Exempel på olika åtgärder som förekommer inom biodlingen och som kan orsaka sjukdomsspridning är:

• Omflyttning av ramar vid utjämning och delning av bisamhällen.

• Användning av kontaminerad utrustning (kupmaterial, foderanordningar m m)

• Fodring med kontaminerat foder (honung och pollen).

• Drottningstillsättning med följebin i försändelsebur/kassett.

Vanligtvis betraktas inte ett bisamhälle som sjukt förrän ett stort antal försvagade eller döda arbetsbin eller yngelstadier kan upptäckas. Det betyder att man inte klassar ett samhälle som sjukt bara för att man hittar vissa sjukdomsalstrare i bisamhället. De flesta sjukdomsalstrare skapar få sjukdomsutbrott och i jämförelse med andra djurslag har bina få organismer som kan göra dem sjuka. Det är omfattningen av sjukdomssymptomen som är avgörande.

För att undvika att sjukdomar överförs mellan bisamhällen måste biodlaren se till att ramar med yngel eller vuxna honungsbin kommer från samhällen utan några sjukdomssymptom.

För att kunna avgöra om ett samhälle är sjukt måste du först veta hur det ser ut när det är friskt. Friska bin är fria från sjukdom och är produktiva och livskraftiga. För att behålla bin friska är det viktigt att reducera mängden smittämnen i bisamhället och att öka binas motståndskraft mot sjukdomar och parasiter. Ynglet ska se friskt ut både som otäckt och täckt. Det ska också finnas gott om vuxna bin som kan ta hand om yngel och samla nektar och pollen.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0