Följ nationella regler avseende flyttning av bisamhällen och material

Exchange
sweden
11
0
Följ nationella regler avseende flyttning av bisamhällen och material


När honungsbisamhällen flyttas från en plats till en annan måste nationella bestämmelser om restriktioner för förflyttningar alltid följas. Kontakta de nationella ansvariga myndigheterna för de senaste uppdateringarna av bestämmelserna. Reglerna […]

Flytt av bisamhällen
© Lotta Fabricius Kristiansen

När honungsbisamhällen flyttas från en plats till en annan måste nationella bestämmelser om restriktioner för förflyttningar alltid följas. Kontakta de nationella ansvariga myndigheterna för de senaste uppdateringarna av bestämmelserna. Reglerna i Sverige när det gäller bin och biodling handlar om att förhindra spridning av allvarliga bisjukdomar och att förhindra att sjukdomar och smitta förs in i landet. Detta regleras i bisjukdomslagstiftningen. Ansvarig myndighet för bisjukdomsbekämpningen är Jordbruksverket som i sina föreskrifter reglerar hur bisjukdomsarbetet ska bedrivas. Länsstyrelserna biträder regionalt Jordbruksverket med bekämpningen. Bland annat utser länsstyrelsen bitillsynsmän som ansvarar för bisjukdomsbekämpningen i var sitt tillsynsdistrikt. Som biodlare är du skyldig att anmäla dina uppställningsplatser för bisamhällen till länsstyrelsen. Du är också skyldig att anmäla eller kontakta länsstyrelsen eller din bitillsynsman om du har en misstanke om angrepp av sjukdomar och parasiter som omfattas av lagstiftningen. Det är främst för bakteriesjukdomen amerikansk yngelröta som det finns en sträng lagstiftning. Om du ser eller misstänker symptom på sjukdomen ska en bitillsynsman tillkallas. Konstateras kliniska symptom ska samhället avlivas och bibostaden destrueras.

För att få säkert underlag till sitt beslut kan bitillsynsman skicka in ett kakprov eller biprov för analys till SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. SLU kan då konstatera eller avfärda misstankarna om amerikansk yngelröta. Är det konstaterat yngelröta genom analysen ska samhället avlivas och bibostaden destrueras och all utrustning saneras. De övriga bisamhällena i samma bigård sätts i karantän. Inga bisamhällen får flyttas ut ur bigården förrän bitillsynsmannen vid ombesiktning inte hittar fler kliniska symptom. En ombesiktning kan ske tidigast 30 dagar efter att utbrottet har bekämpats. Efter ett konstaterat utbrott av amerikansk yngelröta ska bitillsynsmannen låta undersöka alla bisamhällen, inklusive förvildade honungsbisamhällen, inom en radie av tre kilometer. De områden där varroa har påträffats kallas restriktionszoner med smittförklaring för förekomst av varroakvalster och där man inte har hittat varroa kallas icke smittförklarat område. Man får inte flytta från restriktionszon till icke smittförklarat område. Tillstånd för flytt av bisamhällen, kupor, utbyggda vaxkakor eller redskap ut ur en skydds- eller övervakningszon krävs innan flytten. Att ett område är smittförklarat betyder inte att det råder flyttningsförbud, utan det innebär att det ska finnas ett tillstånd för flyttningar. Smittförklaringen uppdateras löpande, på Jordbruksverkets hemsida, www.jordbruksverket.se  finns det senaste beslutet.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
11
0