32. Rengøring af bigård efter et ondartet bipest angreb

Exchange
denmark
12
0
32. Rengøring af bigård efter et ondartet bipest angreb


Efter et angreb af ondartet bipest anbefales det at alle vokstavler omsmeltes både fra bigården men også tavlelageret. Bimateriel bør rengøres i kautisk soda opløsning.

RENGØRING

At drive biavl er ligesom med al anden fødevareproduktion: Der skal holdes en høj hygiejne i alle arbejdsprocesser. Således er det vigtigt at arbejde med rent bimateriel – det gælder lige fra bidragt over røgpuster til bikasser og vokstavler.

Hold smittekim nede

I en kalkyngelpuppe kan der være op til 90 millioner sporer. Bipestsporer har vist sig spiringsdygtige i helt op til 35 år og sandsynligvis i længere tid. Derfor vil der i biernes omgivende miljø altid være en potentiel smittefare. Men ved at indarbejde rutinemæssig rengøring af alt bimateriel efter anvendelse kan smittefaren holdes nede på et minimalt niveau.

Rengøring er ikke 100% effektivt

Bimateriel er vanskeligt at rengøre, da materialeover fladerne er yderst forskellige. Vi har lige fra trækasser med ru overflade og sprækker, hvor sygdomskim kan gemme sig, til kunststofkasser med ru eller helt glat overflade, som ikke tåler høje temperaturer. Det er indlysende at en kunststofkasse ikke kan flamberes. Man kan ikke fuldstændig fjerne alle smittekim, men man kan få antallet ned på et acceptabelt niveau, som ikke umiddelbart vil overføre smitte.

Hvordan rengøres?

Bimateriellet skrabes først rent for voks. Herefter rengøres det med én af følgende metoder afhængigt af hvilket materiale man arbejder med:

• Flambering med gasbrænder.
• Skrubning med grydesvamp og varmt sæbevand (1½ dl klorholdigt maskinopvaskepulver opløst i 10 l vand) efterfulgt af afskylning med rent vand.
• Højtryksspuling med koldt vand – endnu bedre med en hedvandsrenser.
• Påsprøjtning af en 1%-opløsning af VirkonS, som er et miljøvenligt desinfektionsmiddel. Påsprøjtning sker med en vandforstøver, og der bruges så meget væske, at materiellet gennemvædes.

Hedvandsrenser
Hedvandsrenser er ikke nævnt i vejledningen, men der er ingen tvivl om, at den er yderst effektiv til at rengøring af bimateriel. Til gengæld er en hedvands renser meget dyr at anskaffe.

Kaustisk soda
Rengøring med kaustisk soda er yderst effektivt, men det er også sikkerhedsmæssigt problematisk. Bimateriellet kan dyppes i en 75 grader varm opløsning af kaustisk soda (Natriumhydroxyd, NaOH) og brun sæbe. Væsken renser og desinficerer. Men man skal være yderst forsigtig med denne væske, da den er stærkt ætsende. Både hud og øjne tager straks skade ved stænk. Derfor skal der anvendes gummistøvler, gummiforklæde, gummihandsker og beskyttelsesbriller. Kommer man kaustisk soda i vand, opvarmes vandet straks af opløsningen. Derfor skal den kaustisk soda altid blandes i koldt vand. Er vandet varmt i forvejen vil opløsningen koge og strinte.

Derfor: Sæbe og soda i koldt vand og så opvarmes til 75 grader. Opløsningen må ikke koge, da man ellers risikerer at det sprøjter.

Normalt anvender man 8-10 gram kaustisk soda og 2-3 gram brun sæbe pr. ramme.

Vokssmeltning og vask af ramme

Af ovenstående grund anbefaler vi, at man lader sine rammer rengøre hos professionelle vokssmeltere, som har det professionelle udstyr til rådighed.

Omsmeltning af voks

Da sygdomskim indlejres i kokonrester og dermed udgør en mulig smittekilde ved genanvendelse af tavlerne, anbefaler vi, at man som minimum omsmelter alle vokstavler hvori der har været yngel og pollen. Gem kun ubrugte og rene jomfrutavler. Den største grad af hygiejne opnås ved at omsmelte samtlige tavler.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
12
0