Informovanie susedných včelárov o výskyte prípadov MVP

Exchange
slovakia
3
0
Informovanie susedných včelárov o výskyte prípadov MVP


Informácie o aktuálnej nákazovej situácii sú dôležité pre udržanie zdravých včelstiev aj dobrých susedských vzťahov.

© Marek Ratvaj

Informovanosť susedných včelárov sa deje automaticky, pretože Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS), v ktorej pôsobnosti sa nachádza ohnisko nákazy (stanovište včelstiev) a následne vytvorí ochranné pásmo v okruhu najmenej 3 km. V prípade ak ochranné pásmo zasahuje na územie v pôsobnosti inej/iných RVPS informuje dotknutú(é) RVPS o potrebe vydať opatrenia platné pre ochranné pásmo na jej území. Zrušenie platných opatrení pre ochranné pásmo sa vykoná v súčinnosti všetkých dotknutých RVPS súčasne. V prípade ak ochranné pásmo zasahuje na územie susediaceho štátu bezodkladne informuje ŠVPS SR.

Po vytvorení ochranného pásma RVPS nariadi vykonanie klinických prehliadok všetkých včelníc v ochrannom pásme a tým automaticky majitelia včelníc sú nie len informovaní o ohnisku nákazy ale aj musia byť súčinní s RVPS.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0