Dodržiavajte národné predpisy pre kočujúce včelstvá

Exchange
slovakia
3
0
Dodržiavajte národné predpisy pre kočujúce včelstvá


Pred tým, než včelár začne kočovať za lepšou znáškou sa potrebuje zoznámiť s pravidlami presunov známym ako kočovný poriadok.

Prvým krokom pred začatím kočovania je registrácia v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat. Následne včelár do 14 dní pred prvým dňom presunu zaeviduje plán kočovania a požiada úradného veterinárneho lekára na mieste príslušnej RVPS o potvrdenie sprievodnej dokumentácie. Po príchode na danú lokalitu nahlási v registri túto skutočnosť.

© Marek Ratvaj

Technické aspekty

Pred príchodom na miesto kde chceme premiestniť včely musíme mať povolenie od majiteľa pozemku, ktoré musíme doložiť aspoň 5 dní pred vykočovaním. Včelnica a aspoň jeden prístup k nej musí byť adekvátne označené tabuľkou, kde sa nachádza kontakt na včelára, jeho registračné číslo a výstražnú informáciu o prítomnosti včiel. Ak sa presúva včelstvo na územie pôsobnosti inej RVPS musí včelár oznámiť túto skutočnosť príslušnej RVPS do 5 dní.

Po ukončení kočovania treba podať písomné hlásenie o jeho priebehu do piatich dní.

Nákazová situácia

RVPS potvrdzuje, že včely daného chovateľa sú zdravé a zároveň sa v ich domovskej lokalite nevyskytuje mor včelieho plodu (MVP), keďže presuny z takýchto lokalít (ohnisko a ochranné pásmo) sú zakázané. Tiež ak by bolo včelstvo včelára podozrivé z MVP je jeho presun do vylúčenia nákazy zakázaný.

Špecifickou stránkou kočovania je zákaz kočovania do ochranného pásma 5km od trvalého stanovišťa šľachtiteľského chovu.

Detailný manuál na registráciu a vytvorenie plánu kočovania nájdete na tomto odkaze: Manuál kočovanie.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
3
0