Colony setup and management/maintenance

Colony setup and management/maintenance

Filter by:
Gör urval av drottningar som har större motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till lokala klimatförhållanden
Exchange

Gör urval av drottningar som har större motståndskraft mot sjukdomar och som är anpassade till lokala klimatförhållanden

Först markerar man det område som skall avläsas och registrerar det antal täckta celler som avdödats. Om yngel avdödas med…

Ta bort sjuka bisamhällen, så att de inte kan föröka sig
Exchange

Ta bort sjuka bisamhällen, så att de inte kan föröka sig

Sjuka bisamhällen ska tas bort eller till och med avlivas. Om det rör sig om en anmälningspliktig sjukdom tar din…

Bearbetning av vax – från att ta bort gamla ramar till produktion av nya vaxmellanväggar
Exchange

Bearbetning av vax – från att ta bort gamla ramar till produktion av nya vaxmellanväggar

Hanteringen av bivaxet är viktigt för att garantera ett fräscht och fint vax i bisamhället och för att få tillskott…

Utvärdering av den nya drottningens parning och start av äggläggning
Exchange

Utvärdering av den nya drottningens parning och start av äggläggning

När vi föder upp en ny drottning, för eget bruk eller för försäljning, är det nödvändigt att utvärdera om hon…

Undersök för bisjukdomar innan du flyttar bisamhällen till en ny plats
Exchange

Undersök för bisjukdomar innan du flyttar bisamhällen till en ny plats

För att undvika att sjukdomar sprids till nya platser ska man alltid kontrollera bisamhällets hälsostatus före flytt. Detta görs genom…

Kontroll av vaxmott och förvaring av ramar så att de skyddas mot angepp av vaxmott
Exchange

Kontroll av vaxmott och förvaring av ramar så att de skyddas mot angepp av vaxmott

Vaxmottlarver lever på bivax, särskilt på gammalt vax med kokonger och pollen. De utvecklas snabbt i varma temperaturer. Ramar med…

Byta ut ramar (hur många och när)
Exchange

Byta ut ramar (hur många och när)

Om du har skadade eller gamla ramar (gamla vaxramar från yngelrummet), se till att du tar bort dem och ersätter…

Omlarva från de bästa bisamhällen
Exchange

Omlarva från de bästa bisamhällen

Det är viktigt att kontrollera kvaliteten på de bisamhällen som du planerar att producera nya drottningar från. Det är lika…

Undersök bisamhällena vid lämpliga väderförhållanden
Exchange

Undersök bisamhällena vid lämpliga väderförhållanden

Yngelrummet behöver en temperatur på cirka 35 grader C. Bina är mycket bra på att hålla temperaturen i kupan. När…

Genomgång och undersökning av bisamhälle
Exchange

Genomgång och undersökning av bisamhälle

För att hålla honungsbina friska är det viktigt att inspektera yngelrummet och foderförrådet. Denna utvärdering kan inte göras genom att…

Optimera undersökningstiden och antal besök, t.ex. för att minska stress (kräver planering)
Exchange

Optimera undersökningstiden och antal besök, t.ex. för att minska stress (kräver planering)

För att undvika att stressa bina i onödan när du inspekterar bisamhällets status eller gör andra skötselåtgärder, planera alltid arbetet.…

Kolla foderstatus
Exchange

Kolla foderstatus

Honungsbisamhället ska alltid ha tillräckligt med mat att äta. Om honungsförrådet är för litet kommer drottningen att sluta producera ägg…

Kolla utrymmet som behövs för ett växande bisamhälle
Exchange

Kolla utrymmet som behövs för ett växande bisamhälle

Ett starkt honungsbisamhälle klarar sig om utrymmet är större än vad det behöver vid den aktuella tidpunkten. Ett svagt bisamhälle…

Följ nationella regler avseende flyttning av bisamhällen och material
Exchange

Följ nationella regler avseende flyttning av bisamhällen och material

När honungsbisamhällen flyttas från en plats till en annan måste nationella bestämmelser om restriktioner för förflyttningar alltid följas. Kontakta de…

Flytta endast sjukdomsfria bin och/eller ramar till andra bisamhällen
Exchange

Flytta endast sjukdomsfria bin och/eller ramar till andra bisamhällen

För friska bin – tänk på det här: • Håll enbart starka och välfungerande enheter. • Ha alltid rätt förhållande mellan bimängd…

Tillsättning av skattlådor
Exchange

Tillsättning av skattlådor

När samhället fyller yngelutrymmet och det första stora draget, ofta maskros, är på gång sätter du på första skattlådan. För…

Utökning av utrymmet i kupan för att ge bisamhället mer plats
Exchange

Utökning av utrymmet i kupan för att ge bisamhället mer plats

När våren kommer, börjar drottningen att lägga ägg och bisamhället att växa i storlek. För att samhället ska kunna utvecklas…

Övervintra i yngellådan
Exchange

Övervintra i yngellådan

När det är vinter behöver honungsbina inte mer utrymme än att de kan lagra tillräckligt med mat. Se till att…

Mata och säkerställa att det finns tillräckligt med foder
Exchange

Mata och säkerställa att det finns tillräckligt med foder

Bisamhället måste alltid ha tillräckligt med mat att äta. För att säkerställa att samhället har tillräckligt med mat för att…

Effettuare una selezione per ottenere regine più resistenti alle malattie e meglio adattate alle condizioni climatiche locali
Exchange

Effettuare una selezione per ottenere regine più resistenti alle malattie e meglio adattate alle condizioni climatiche locali

La selezione di regine adatte alle condizioni ambientali, sia climatiche che sanitarie, è molto importante per cercare di ottenere alveari…

Controllo della tarma della cera e conservazione dei favi senza tarme della cera
Exchange

Controllo della tarma della cera e conservazione dei favi senza tarme della cera

La tarma della cera è una falena parassita le cui larve possono in pochi giorni danneggiare in modo irreparabile i…

Aggiungere melari
Exchange

Aggiungere melari

Aggiungere i melari è l’azione principale per l’avvio della produzione di miele. E’ però importante stabilire il momento giusto per…

Valutare le riserve alimentari
Exchange

Valutare le riserve alimentari

Valutare le riserve alimentari è fondamentale per decidere se e quando intervenire con l’alimentazione di soccorso, sia in inverno che…

Valutazione del successo dell’accoppiamento e dell’inizio dell’ovideposizione della nuova regina
Exchange

Valutazione del successo dell’accoppiamento e dell’inizio dell’ovideposizione della nuova regina

Valutare l’ovideposizione è fondamentale per capire se la regina vergine è stata fecondata bene o se la nuova regina fecondata…

Scegliere le migliori colonie come donatrici di larve
Exchange

Scegliere le migliori colonie come donatrici di larve

La scelta delle colonie da cui prelevare le larve per l’allevamento di nuove regine è molto importante per la selezione…

Sostituire le regine con valutazione “negativa” sul comportamento
Exchange

Sostituire le regine con valutazione “negativa” sul comportamento

Sostituire una regina poco efficiente è uno degli aspetti centrali per ottimizzare la produzione ed il lavoro in apiario. Per…

Eliminare le colonie malate, in modo che non possano riprodursi
Exchange

Eliminare le colonie malate, in modo che non possano riprodursi

Eliminare le colonie malate è importante sia per prevenire la diffusione di malattie, evitando il contagio di alveari sani, sia…

Seguire le norme nazionali per l’apicoltura nomade
Exchange

Seguire le norme nazionali per l’apicoltura nomade

Il nomadismo è una pratica molto importante per migliorare la produttività degli alveari o per realizzare produzioni particolari. E’ necessario…

Trasferire ad altre colonie solo api e/o telaini esenti da malattie
Exchange

Trasferire ad altre colonie solo api e/o telaini esenti da malattie

Evitare di trasferire ad altri alveari api o telaini con sintomi di malattie è fondamentale per non propagare quelle stesse…

Effettuare controlli degli alveari per la ricerca delle malattie delle api prima di trasferire le colonie in un nuovo posto
Exchange

Effettuare controlli degli alveari per la ricerca delle malattie delle api prima di trasferire le colonie in un nuovo posto

Spostare solo alveari sani è importante prima di tutto per non diffondere malattie sul territorio, ma anche per ottimizzare il…

Lavorazione della cera d’api – dalla rimozione dei vecchi favi alla produzione di fogli cerei
Exchange

Lavorazione della cera d’api – dalla rimozione dei vecchi favi alla produzione di fogli cerei

La cera è un prodotto importante nell’economia aziendale soprattutto per la produzione di fogli cerei. Recuperare e reciclare più cera…

Sostituire i telaini dell’alveare (quanti e quando)
Exchange

Sostituire i telaini dell’alveare (quanti e quando)

Sostituire i telaini è importante sia per questioni di igiene, sia perché ad ogni ciclo di covata il lume interno…

Svernamento nel nido
Exchange

Svernamento nel nido

Lo svernamento è un momento cruciale per la sopravvivenza delle famiglie. Gestire correttamente lo spazio a disposizione del nido è…

Alimentazione e verifica delle riserve alimentari
Exchange

Alimentazione e verifica delle riserve alimentari

L’alimentazione di soccorso è fondamentale per la sopravvivenza degli alveari quando ce ne è la necessità sia in inverno che…

Valutare lo spazio necessario per la colonia in crescita
Exchange

Valutare lo spazio necessario per la colonia in crescita

Valutare lo spazio necessario ad una famiglia in crescita è importante per evitare o ritardare la sciamatura e per non…

Dare spazio alla colonia per espanderla
Exchange

Dare spazio alla colonia per espanderla

Dopo l’inarniamento di uno sciame artificiale o naturale e durante la ripresa primaverile è importante dare spazio alle famiglie perché…

Valutazione interna della colonia
Exchange

Valutazione interna della colonia

Ad ogni visita è importante valutare la situazione interna della famiglia, prendendo in considerazione vari aspetti: la forza della famiglia,…

Ottimizzare i tempi di ispezione/numero di visite (ad esempio, per ridurre al minimo lo stress; pianificazione)
Exchange

Ottimizzare i tempi di ispezione/numero di visite (ad esempio, per ridurre al minimo lo stress; pianificazione)

Ottimizzare le visite è importante sia per ridurre lo stress delle api che i tempi di lavoro. Per questo alcuni…

Ispezionare le colonie in condizioni meteorologiche adeguate
Exchange

Ispezionare le colonie in condizioni meteorologiche adeguate

Per ridurre lo stress alle api è importante ispezionare le colonie con condizioni meteo favorevoli, ovviamente quando ciò è possibile.…

4. Behovet for udvidelse af en bifamilie
Exchange

4. Behovet for udvidelse af en bifamilie

Bifamilier skal udvides rettidigt ellers kan bifamilien gå i sværmtilstand. Udvis rettidig omhu.

20. Skift dronninger med højt midetryk (midebomber) og med dårlig hygiejnisk adfærd
Exchange

20. Skift dronninger med højt midetryk (midebomber) og med dårlig hygiejnisk adfærd

Skift dine dronninger med højt midetryk og dårlig udrensningsevne. Avl selv på dem med lavt midetryk og god udrensning. Købt…

19. Kontrol af parringsucces, samt æglægning
Exchange

19. Kontrol af parringsucces, samt æglægning

Sikre dig at du har fået parret dine dronninger og at de er velparret. Sikre dig at dine dronninger er…

18. Udvælgelse af bedste dronninger modstandsdygtige over for sygdom og tilpasset til lokalt klima
Exchange

18. Udvælgelse af bedste dronninger modstandsdygtige over for sygdom og tilpasset til lokalt klima

Fokus skal være på dronninger der giver sygdomstolerance bifamilier. Vigtigt er også fokus på at bierne er tilpasset dit lokale…

17. Bisygdomsgennemsyn før flytning
Exchange

17. Bisygdomsgennemsyn før flytning

I følge lov om biavl skal bifamilier der flyttes/sælges have en sundhedsattest. Denne attest sikre at sygdomme ikke spreder sig.…

16. Overvintre i yngelrummet
Exchange

16. Overvintre i yngelrummet

For en god overvintring skal man sikre at bierne er indvintret på et eller 2 magasiner. Man skal sikre at…

15. Bearbejde bivoks – fra fjernelse af gamle tavler til produktion af nye tavler.
Exchange

15. Bearbejde bivoks – fra fjernelse af gamle tavler til produktion af nye tavler.

Bivoks er biernes råmateriale, hvor de sætter deres yngel og nektar. Det er så og sige biernes bolig. For at…

14. Rettidig udvidelse af bifamilien
Exchange

14. Rettidig udvidelse af bifamilien

Rettidig udvidelse af en bifamilie er det vigtigste indgreb i løbet af en sæson. Sidder bierne for klemt, så går…

13. Gennemgå bifamilier under rette vejrforhold
Exchange

13. Gennemgå bifamilier under rette vejrforhold

Bifamilier bør gennemgås ved rette vejrforhold. Det vil typisk være på en solskinsdag for bierne kan flyve. Så vil gennemgangen…

12. Hvad gør man med syge bifamilier, de ikke smitter?
Exchange

12. Hvad gør man med syge bifamilier, de ikke smitter?

Syge bifamilier bør fjernes eller ligefrem aflives. Har du at gøre med en anmeldelsespligtig sygdom, så vil din bisygdoms inspektør…

11. Voksmøl kontrol og sikker opbevaring af vokstavler
Exchange

11. Voksmøl kontrol og sikker opbevaring af vokstavler

Vær opmærksom på om der er voksmøl i dine bifamilier. Oftes skyldes det at din bifamilie er for svag og…

10. Udskiftning af vokstavler (hvornår og hvor mange)
Exchange

10. Udskiftning af vokstavler (hvornår og hvor mange)

Udskift så mange tavler som muligt årligt, grundet potentiel sygdomssmitte. Vi kalder det god tavle hygiejne. Alle yngeltavler bør smeltes…

9. Gennemsyn af bifamilie
Exchange

9. Gennemsyn af bifamilie

Lav gennemsyn regelmæssigt af din bifamilie. Her tænkes mest på gennemsyn af yngellejet. Men man bør også lære sig blot…

8. Optimer tidspunkt og antallet af besøg i bigården for at undgå stress
Exchange

8. Optimer tidspunkt og antallet af besøg i bigården for at undgå stress

Mange biavlere kigger til bierne en gang om ugen i sæsonen. Det man også, men det gælder om at blive…

7. Vurdering foderstanden i en bifamilie
Exchange

7. Vurdering foderstanden i en bifamilie

Foderstanden i en bifamiile kan vurderes ved at men løfter på bistadet og fornemmer om der er rigtig med foder.…

6. Overhold Lov om Biavl ved vandring
Exchange

6. Overhold Lov om Biavl ved vandring

Bier der flyttes eller som skifter ejer, skal lovmæssigt have en sundhedsattest. Denne kan udstedes af en kyndigbiavler og kan…

5. Udvælg dine bedste dronegivere
Exchange

5. Udvælg dine bedste dronegivere

For at sikre god sygdomstolerance lokalt, så fjernes de dronninger som producere bifamilier med højt midetryk og dårlig udrensningsevne. Også…

3. Ved lov må man kun flytte sygdomsfrie bifamilier og rent bi-materiel
Exchange

3. Ved lov må man kun flytte sygdomsfrie bifamilier og rent bi-materiel

En simple grundregel indenfor god sygdomspraksis er at man ikke flytter bier og rammer imellem bifamilier og især bigårde, med…

2. Påsætning af honningmagasin
Exchange

2. Påsætning af honningmagasin

Honningmagasin skal påsættes rettidigt, da bierne har brug for pladsen til at lagre honning, men også ligeså vigtigt at bierne…

Hodnotenie včelstiev pri kontrole
Exchange

Hodnotenie včelstiev pri kontrole

Jediným nástrojom dôkladného zhodnotenia stavu včelstva je vnútorná kontrola úľa, ktorú vykonávame v čo najkratšom čase a za vhodných poveternostných…

Rozšírenie včelstva, aby malo včelstvo priestor
Exchange

Rozšírenie včelstva, aby malo včelstvo priestor

Rast včelstva je limitovaný životným priestorom včiel.

Odstráňte choré včelstvá, aby sa nemohli rozmnožovať
Exchange

Odstráňte choré včelstvá, aby sa nemohli rozmnožovať

Ťažkým krokom pre každého včelára je nutnosť likvidácie chorých včelstiev. Avšak týmto úkonom vie ochrániť svoje ostatné včely.

Do iných včelstiev prenášajte len včely a/alebo rámiky bez chorôb
Exchange

Do iných včelstiev prenášajte len včely a/alebo rámiky bez chorôb

Včelár občas potrebuje premiestniť rámiky z jedného úľa do druhého alebo spojiť včelstvá, ktoré sú slabšie. V takom prípade vzniká…

Pred premiestnením včelstiev na nové miesto vykonajte kontroly na prítomnosť chorôb včiel
Exchange

Pred premiestnením včelstiev na nové miesto vykonajte kontroly na prítomnosť chorôb včiel

Na nové lokality by sme mali presúvať len také včelstvá, ktoré sú klinicky zdravé. Zabránime tak šíreniu chorôb.

Posúdenie stavu zásob
Exchange

Posúdenie stavu zásob

Počas aktívnej znášky včely vytvárajú v úli zásoby, ktoré im umožnia prezimovať. Včelár im časť týchto zásob v podobe medu…

Vervanging van wasraten (hoeveel en wanneer)
Exchange

Vervanging van wasraten (hoeveel en wanneer)

Door in het bijenvolk in contact te komen met pollen en propolis en door ophoping van poppencocons en larvale uitscheidingen,…

Controle van de wasmot en wasmotvrije opslag van was
Exchange

Controle van de wasmot en wasmotvrije opslag van was

Als je oude wasramen wenst op te sparen alvorens deze te smelten of om ze volgend jaar te hergebruiken, wees…

Verwerking van de bijenwas (van het weghalen van oude raten tot de productie van nieuwe waswafels)
Exchange

Verwerking van de bijenwas (van het weghalen van oude raten tot de productie van nieuwe waswafels)

Door het vervaardigen van waswafels uit de was van jouw oude raten, blaas je die oude was nieuw leven in…

Toevoegen van honingzolders ter preventie van zwermen
Exchange

Toevoegen van honingzolders ter preventie van zwermen

De maanden april, mei en juni zijn typisch de maanden met veel dracht, wanneer kolonies op volle sterkte komen. Dit…

Nazicht van de voedselvoorraad
Exchange

Nazicht van de voedselvoorraad

Hoe te weten te komen hoeveel voedsel jouw bijen nodig hebben om de winter door te komen, kun je lezen…

Inwinteren in de broedbak
Exchange

Inwinteren in de broedbak

Na de laatste zomeroogst (augustus) is het al tijd om jouw bijenvolken klaar te maken voor de winter. Je kunt…

Selectie naar koninginnen die meer ziekteresistent zijn en aangepast aan de lokale omstandigheden
Exchange

Selectie naar koninginnen die meer ziekteresistent zijn en aangepast aan de lokale omstandigheden

Indien je zelf voor koninginnen zorgt, laat ze dan op jouw stand bevruchten (standbevruchting), opdat zij paren met darren uit…

Regels navolgen rond het seizoensgebonden verplaatsen van bijenvolken ter preventie van ziekteverspreiding
Exchange

Regels navolgen rond het seizoensgebonden verplaatsen van bijenvolken ter preventie van ziekteverspreiding

Als je je bijenkasten verplaatst naar andere gebieden zijn er regels te volgen, vooral wanneer je ze buiten België verplaatst.

Interne kastinspectie
Exchange

Interne kastinspectie

Ook al lijkt alles goed door naar de activiteit op de vliegplank te kijken, is de enige manier om dit…

Op bijenziektes controleren vóór het verplaatsen van kolonies naar een nieuwe locatie
Exchange

Op bijenziektes controleren vóór het verplaatsen van kolonies naar een nieuwe locatie

Als je je bijenkasten verplaatst naar andere gebieden, moet je zeker zijn dat deze geen ziektes bevatten, om geen andere…

Optimaliseren van het aantal en moment van kastcontroles
Exchange

Optimaliseren van het aantal en moment van kastcontroles

Om te weten hoe het er precies in een bijenkast aan toe gaat en of er risico's zijn, zul je…

Elimineren van te zieke kolonies om hun reproductie te verhinderen
Exchange

Elimineren van te zieke kolonies om hun reproductie te verhinderen

Soms is het nodig om een volk te elimineren door afzwaveling om te voorkomen dat ziektes zich naar andere volken…

De benodigde ruimte voor een groeiende kolonie inschatten
Exchange

De benodigde ruimte voor een groeiende kolonie inschatten

De vuistregel is om kolonies meer ruimte te geven wanneer zij ongeveer 80% van de beschikbare ramen bevolken.

Inspecteren van kolonies tijdens gunstige weersomstandigheden
Exchange

Inspecteren van kolonies tijdens gunstige weersomstandigheden

Wanneer de temperatuur hoger is dan 15°C, het zonnig is en je bijen ziet af- en aanvliegen, is het het…

De beste kolonies als larvendonors selecteren
Exchange

De beste kolonies als larvendonors selecteren

Het is belangrijk dat je de beste kolonies op je bijenstand selecteert als larvendonors, om de toekomst van jouw bijenvolken…

Verruimen van de kast om de kolonie meer plaats te geven
Exchange

Verruimen van de kast om de kolonie meer plaats te geven

De belangrijkste manier om zwermen te verhinderen is het verruimen vaan de plaats waarover een kolonie kan beschikken.

Toediening en nazicht van wintervoer
Exchange

Toediening en nazicht van wintervoer

's Winters kan het zijn dat de bijen niet toekomen met de honing die men laat zitten. In dat geval,…

Het vervangen van koninginnen in geval van hoge mijteninfectie of slecht hygiënisch gedrag
Exchange

Het vervangen van koninginnen in geval van hoge mijteninfectie of slecht hygiënisch gedrag

Een koningin kan aan vervanging toe zijn wanneer ze te oud wordt, maar ook als zij ongewenste eigenschappen vertoont die…

Procjena zaliha hrane u košnici
Exchange

Procjena zaliha hrane u košnici

Kod procjene zalihe hrane u košnici moramo obratiti pažnju na ispunjenost bočnih okvira sa medom kao trajniju zalihu, te količinu…

Procjena uspješnosti parenja i početak polaganja jaja mlade matice
Exchange

Procjena uspješnosti parenja i početak polaganja jaja mlade matice

Opisana praksa dio je redovitih postupaka kod uzgoja pčelijih matica.

Pregled pčelinjih zajednica tijekom primjerenih vremenskih prilika
Exchange

Pregled pčelinjih zajednica tijekom primjerenih vremenskih prilika

Klinički pregled pčelinje zajednice je najbolje obaviti tijekom sunčanog dana kad je temperatura zraka oko 15 °C, nema vjetra, te…

Prerada pčelinjeg voska – od uklanjanja starog saća do izrade novih satnih osnova
Exchange

Prerada pčelinjeg voska – od uklanjanja starog saća do izrade novih satnih osnova

Zamjena tamnog saća i prerada sirovog voska u satne osnove je nužna pčelarska praksa koja značajno doprinosti uspješnom pčelarenju. Prerada…

Kŕmenie a kontrola zásob pred zimovaním
Exchange

Kŕmenie a kontrola zásob pred zimovaním

Zima predstavuje veľmi špecifické obdobie z pohľadu včelárenia. Je nevyhnutné dodať včelám dostatočné množstvo zásob na jej prečkanie.

Pridanie medníkov
Exchange

Pridanie medníkov

Silné včelstvá môžu dosahovať optimálnu znášku len ak majú dostatok priestoru na uskladnenie.

Dodržiavajte národné predpisy pre kočujúce včelstvá
Exchange

Dodržiavajte národné predpisy pre kočujúce včelstvá

Pred tým, než včelár začne kočovať za lepšou znáškou sa potrebuje zoznámiť s pravidlami presunov známym ako kočovný poriadok.

Optimalizujte čas prehliadky/počet návštev (napr. minimalizovať stres, plánovanie)
Exchange

Optimalizujte čas prehliadky/počet návštev (napr. minimalizovať stres, plánovanie)

Efektívne využitie času na včelárske práce si vyžaduje nielen organizačné schopnosti, ale aj uvedomenie si prírodných cyklov a zdravia včiel.

Vymeňte úľové rámiky (koľko a kedy)
Exchange

Vymeňte úľové rámiky (koľko a kedy)

Výmena rámikov počas sezóny zabezpečuje udržanie zdravého a dobre sa vyvíjajúceho včelstva.

Prehliadajte včelstvá počas vhodných poveternostných podmienok
Exchange

Prehliadajte včelstvá počas vhodných poveternostných podmienok

Kontrola včelstva predstavuje pre včely len malé vyrušenie, no napriek tomu je dobré zvoliť vhodné podmienky na návštevu úľov.

Spracovanie včelieho vosku – od odstraňovania starých plástov až po výrobu nových voskových medzistienok
Exchange

Spracovanie včelieho vosku – od odstraňovania starých plástov až po výrobu nových voskových medzistienok

Pred samotnou recykláciou starého vosku z medzistienok sa musíme rozhodnúť, ako využijeme získaný vosk.

Kontrola víjačky voštinovej a bezpečné skladovanie včelích plástov ako ochrana pred víjačkou voštinovou
Exchange

Kontrola víjačky voštinovej a bezpečné skladovanie včelích plástov ako ochrana pred víjačkou voštinovou

Vijačka zvyčajne napáda choré alebo zoslabené včelstvá. Zdravé včelstvo sa s vijačkou dokáže vyrovnať.

Vyhodnotenie úspešnosti párenia a začiatok kladenia vajíčok novou matkou
Exchange

Vyhodnotenie úspešnosti párenia a začiatok kladenia vajíčok novou matkou

Výmena matky, ktorou chceme dosiahnuť lepšie produkčné vlastnosti, či lepšiu odolnosť voči chorobám alebo selekcia matiek vhodných do daných klimatických…

Vykonávanie selekcie na získanie matiek, ktoré sú odolnejšie voči chorobám a prispôsobené miestnym klimatickým podmienkam
Exchange

Vykonávanie selekcie na získanie matiek, ktoré sú odolnejšie voči chorobám a prispôsobené miestnym klimatickým podmienkam

Kvalitná matka zabezpečí nie len vysokú produkciu kvalitných robotníc a tým aj vysokú produkciu medu, či iných produktov, no zároveň…

Vymeňte matky s vysokou inváziou klieštikov alebo slabým hygienickým správaním
Exchange

Vymeňte matky s vysokou inváziou klieštikov alebo slabým hygienickým správaním

Kvalitná matka zabezpečí nie len vysokú produkciu kvalitných robotníc a tým aj vysokú produkciu medu, či iných produktov, no zároveň…

Prezimovanie v úli
Exchange

Prezimovanie v úli

Včelám v úľoch treba zabezpečiť optimálne podmienky, aby sme znížili riziko zimných úhynov.

Vyhodnoťte priestor, ktorý potrebuje rastúce včelstvo
Exchange

Vyhodnoťte priestor, ktorý potrebuje rastúce včelstvo

Nedostatočný priestor pre včely môže spôsobiť brzdenie rozvoja, obmedzenie znášky. Naopak, ak majú včely v nevhodnom čase príliš veľa miesta,…

Vyberte si najlepšie včelstvá pre produkciu lariev
Exchange

Vyberte si najlepšie včelstvá pre produkciu lariev

Ak chceme dosahovať vysokú produkciu a tiež mať zdravé včelstvá, je dôležité selektovať včely s vhodným genetickým základom.

Méhanyák cseréje gyenge tisztogatóhajlam miatt
Exchange

Méhanyák cseréje gyenge tisztogatóhajlam miatt

Ha bármilyen oknál fogva elégedetlenek vagyunk az anyával vagy a család által nyújtott teljesítménnyel, mielőbb cseréljünk anyát egy általunk jobbnak…

Anyanevelés: párzás sikerességének ellenőrzése
Exchange

Anyanevelés: párzás sikerességének ellenőrzése

– Tartalékcsaládban vagy pároztatóban – Kelés – ivarérettség elérése (3-4 nap) – Párzás – Petézés (betelepítés után 10-12.nap) – Anyásítás

Betegségekkel szemben ellenállóbb és a helyi éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó méhanyák kiválasztása
Exchange

Betegségekkel szemben ellenállóbb és a helyi éghajlati viszonyokhoz alkalmazkodó méhanyák kiválasztása

Az eljárás teljes mértékben megegyezik a szaporításra érdemes családok kiválasztásával. Amennyiben az adott méhcsalád egészséges, könnyen és eredményesen lehet vele…

Méhcsaládok egészségügyi vizsgálata szállítás és vándorlás előtt
Exchange

Méhcsaládok egészségügyi vizsgálata szállítás és vándorlás előtt

Magyarországon a mézelő méhek szállítását és vándoroltatását a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek…

Áttelelő fiasítás
Exchange

Áttelelő fiasítás

Bár a klímaváltozás Magyarországon is érezteti hatását, a fiasítás áttelelésének problémája egyelőre nem érinti a hazai méhészeteket. A téli fiasításmentes…

Méhviasz feldolgozás és újrahasznosítás
Exchange

Méhviasz feldolgozás és újrahasznosítás

Komoly műszaki feltételei vannak a műlépgyártásnak így Magyarországon hatóságilag engedélyezett és ellenőrzött műlépüzemekben folyik a méhviasz újrahasznosítása. Több formában is…

1. Fodring og foderkontrol
Exchange

1. Fodring og foderkontrol

Bifamilier der sulter, lider nød. Derfor bør man kontrollere foderbeholdningen regelmæssigt i bifamilierne. Ellers sulter bierne. Det er især om…

Ocena zaloge hrane
Exchange

Ocena zaloge hrane

V zgodnji pomladi se čebelarji pogosto sprašujemo kakšno je stanje z zalogami hrane v naših čebeljih družinah. Ob ugodnih zunanjih…

Dodajanje dodatnih naklad oz. širitev prostora čebelam
Exchange

Dodajanje dodatnih naklad oz. širitev prostora čebelam

Število čebel v čebelji družini se tekom leta spreminja. Sočasno z razvojem čebeljih družin  v pomladanskem času se v njih…

Razširitev čebelje družine, da se zagotovi dovolj prostora za razvoj
Exchange

Razširitev čebelje družine, da se zagotovi dovolj prostora za razvoj

Čebelje družine zimski čas preživijo v z razmeroma majhnem številu čebel delavk. V spomladanskem času pa čebelje družine kranjske čebele…

Predelava čebeljega voska – odstranjevanje starih ter izdelava novih satnih osnov
Exchange

Predelava čebeljega voska – odstranjevanje starih ter izdelava novih satnih osnov

Satje je sestavni del čebelje družine. V njem čebele gojijo zalego, hkrati pa je satje tudi posoda za skladiščenje medu…

Zamenjava čebeljih satov (koliko in kdaj)
Exchange

Zamenjava čebeljih satov (koliko in kdaj)

Satje je sestavni del naseljenega čebeljega panja. V njem čebele gojijo zalego, hkrati pa je tudi posoda za skladiščenje medičine,…

Upoštevanje nacionalnih pravil za prevoz čebel na pašo
Exchange

Upoštevanje nacionalnih pravil za prevoz čebel na pašo

Čebelarji moramo pri nameščanju čebel v okolje upoštevati nacionalno zakonodajo.

Prezimovanje v plodišču panja
Exchange

Prezimovanje v plodišču panja

Da bo čebelja družina dobro prezimila, potrebuje primerno število zdravih zimskih čebel, primerno zalogo kakovostne hrane, suh in primerno velik…

Evalueren van het paarsucces en begin van de leg van nieuwe koninginnen
Exchange

Evalueren van het paarsucces en begin van de leg van nieuwe koninginnen

Om te weten te komen of een koningin succesvol heeft kunnen paren en is beginnen leggen, zul je moeten nakijken…

Pregledovanje čebeljih družin v primernih vremenskih pogojih
Exchange

Pregledovanje čebeljih družin v primernih vremenskih pogojih

Med najpomembnejšimi dejavniki za uspešno čebelarjenje so izbira primernega prostora za postavitev čebeljih družin. Pri tem v določeni meri upoštevamo…

Méztér bővítése
Exchange

Méztér bővítése

lényeges dolog: külföldön szinte kizárólag a rakodó kaptárakat ismerik, míg hazánkban a kaptárállomány fele fekvő rendszerű, a kétcsaládos megoldás meg…

Méhcsaládok ellenőrzésének ideje az időjárás függvényében
Exchange

Méhcsaládok ellenőrzésének ideje az időjárás függvényében

-16 fok alatt- fölött ->kora tavasszal ->tavasszal ->nyáron ->ősszel ->télen – rendkívüli helyzetben – milyen körülmények között ne! – mikor…

Krmljenje in preverjanje zalog zimske hrane
Exchange

Krmljenje in preverjanje zalog zimske hrane

Hrana tudi pri čebelah igra odločilno vlogo za njihov razvoj in preživetje. Poleg cvetnega prahu čebele potrebujejo tudi med katerega…

Enyhébb betegségben szenvedő méhcsaládok felszámolása
Exchange

Enyhébb betegségben szenvedő méhcsaládok felszámolása

– betegségek: tömlős költésrothadás, meszesedés – vírusfertőzések – mikor elegendő csak az anya cseréje – mikor jobb megszűntetni a családot…

A viaszmoly elleni védekezés – a lépek biztonságos tárolása
Exchange

A viaszmoly elleni védekezés – a lépek biztonságos tárolása

– rovarírtók, űzőszerek használata TILOS! – a téli időszak kivételével kezelés vagy óvintézkedés nélkül nem szabad huzamosabb ideig tárolni a…

Keretek megújítása
Exchange

Keretek megújítása

a professzionális méhészetekben megkülönböztetünk fészek és méztéri lépeket. A kizárólag méztéri lépek jóval hosszabb ideig maradhatnak termelésben, mint a fészekben…

Méhcsaládokerősségének vizsgálata
Exchange

Méhcsaládokerősségének vizsgálata

Nép/ fiasítás/ élelemkészlet aránya: – kora tavasszal – kiegyenlítéskor – termelési szezonban – beteleléskor

Ocena prostora, ki ga potrebuje čebelja družina za razvoj
Exchange

Ocena prostora, ki ga potrebuje čebelja družina za razvoj

Ocena prostora, ki ga potrebuje čebelja družina za razvoj, je ključnega pomena za zagotavljanje optimalnih pogojev za rast, zdravje in…

Ellenőrzés számának és idejének optimalizálása (a stressz minimalizálása érdekében)
Exchange

Ellenőrzés számának és idejének optimalizálása (a stressz minimalizálása érdekében)

Minden kaptárnyitás stressz, ezért az elsődleges ellenőrzés a szemrevételezés (ebben óriási segítség lehet a higiénikus aljdeszka). – méhek repülési intenzitása…

Optimizacija pregledov čebeljih družin/števila obiskov (za zmanjšanje stresa; načrtovanje)
Exchange

Optimizacija pregledov čebeljih družin/števila obiskov (za zmanjšanje stresa; načrtovanje)

Čebelarstvo je veščina, ki zahteva veliko znanja in občutka za naravo čebeljih družin. Ena ključnih dejavnosti vsakega čebelarja je pregledovanje…

Zatiranje voščene vešče in učinkovito shranjevanje čebeljih satov pred voščeno veščo
Exchange

Zatiranje voščene vešče in učinkovito shranjevanje čebeljih satov pred voščeno veščo

Vsem čebelarjem so znane težave s shranjevanjem satja v obdobju, ko je dejavna voščena vešča. Dovolj je le majhna nepozornost…

Prenos zdravih čebel (s sati ali brez) med čebeljimi družinami
Exchange

Prenos zdravih čebel (s sati ali brez) med čebeljimi družinami

Prenos zdravih čebel, s sati ali brez, med čebeljimi družinami je praksa, ki se pogosto uporablja v čebelarstvu za različne…

Pregled čebeljih družin pred premikom za prisotnost čebeljih bolezni
Exchange

Pregled čebeljih družin pred premikom za prisotnost čebeljih bolezni

V okviru dobre čebelarske prakse in preprečevanja morebitnega širjenja čebeljih bolezni, mora čebelar pred premikom čebel na novo lokacijo skrbno…

Megfelelő élelemkészlet vizsgálata
Exchange

Megfelelő élelemkészlet vizsgálata

– tavasszal: téli takarmány vs. új méz (szennyezés veszélye) -> serkentés – hordásba: -> bővíteni, elvenni, alászúrni, átrendezni -> pörgetni/…

Vándorlás szabályai
Exchange

Vándorlás szabályai

Magyarországon: – A méhcsaládok vándoroltatásának szabályait a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes…

Szaporításra érdemes családok kiválasztása
Exchange

Szaporításra érdemes családok kiválasztása

A méhek sajátos szaporodási körülményeiből adódóan a családok jó tulajdonságainak tovább örökítésében egyedül a megfelelő anyák nevelésével lehet ráhatásunk. A…

A fészekbővítés szükségességének felmérése
Exchange

A fészekbővítés szükségességének felmérése

– keret/ méz/ fiasítás/ méhlegelő/ időjárás összefüggései és a bővítés szükségességének vagy lehetőségek felismerése

Kizárólag betegségtől mentes méhek és/vagy keretek átmozgatása másik méhcsaládhoz
Exchange

Kizárólag betegségtől mentes méhek és/vagy keretek átmozgatása másik méhcsaládhoz

Betegségek átvitelének megelőzése saját méhészeten belül. A méhek fejlődési ciklusát figyelembe véve, célszerű 3 hetente legalább egy alkalommal ellenőrizni a…

Méhcsaládok bővítése az optimális fejlődés biztosításához
Exchange

Méhcsaládok bővítése az optimális fejlődés biztosításához

– családok tavaszi fejlődése – fészekbővítés (mikor, milyen mértékben) – méztér bővítése – rajzás megelőzéssel kapcsolatos fogások

Felkészülés a telelésre – téli élelemkészlet
Exchange

Felkészülés a telelésre – téli élelemkészlet

– etetés módja: csak belső etetés (miért? nagy mennyiség, rablskockázat csökkentése) – belső etetés: módszerek, anyagok, eszközök bemutatása – etetés…

Διενέργεια επιθεωρήσεων για ασθένειες των μελισσών πριν από τη μεταφορά τους σε νέα τοποθεσία
Exchange

Διενέργεια επιθεωρήσεων για ασθένειες των μελισσών πριν από τη μεταφορά τους σε νέα τοποθεσία

Οι επιθεωρήσεις πρέπει να γίνονται όταν επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, με αίθριο καιρό και αναλόγως την εποχή καθορίζουμε και τον…

Επέκταση της αποικίας για την αύξηση του χώρου
Exchange

Επέκταση της αποικίας για την αύξηση του χώρου

Η διαχείριση των μελισσών περιλαμβάνει εποχιακούς χειρισμούς παρέχοντας χώρο όταν είναι απαραίτητο για την επέκταση του χώρου εκτροφής γόνου και…

Αξιολόγηση του χώρου που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η αποικία
Exchange

Αξιολόγηση του χώρου που χρειάζεται για να αναπτυχθεί η αποικία

Η ετήσια αυξομείωση του μεγέθους του μελισσιού είναι άμεση συνάρτηση της ποσότητας του παραγόμενου εργατικού γόνου. Σε κάθε περίπτωση η…

Επιλέξτε τις καλύτερες αποικίες ως δότες προνυμφών
Exchange

Επιλέξτε τις καλύτερες αποικίες ως δότες προνυμφών

Χαρακτηριστικά όπως η παραγωγικότητα, η ανάπτυξη, η σμηνουργία, η επιθετικότητα, ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένες ασθένειες οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη…

Τήρηση των εθνικών κανόνων για τη μεταναστευτική μελισσοκομία
Exchange

Τήρηση των εθνικών κανόνων για τη μεταναστευτική μελισσοκομία

Νομοθεσία για τις αποστάσεις των μελισσοσμηνών: Οι αποστάσεις τοποθέτησης των μελισσιών από κατοικημένες περιοχές και δημόσιους δρόμους καθώς και η…

Μόνο μεταφορά μελισσών /ή πλαισίων απαλλαγμένων από ασθένειες μεταξύ αποικιών μελισσών
Exchange

Μόνο μεταφορά μελισσών /ή πλαισίων απαλλαγμένων από ασθένειες μεταξύ αποικιών μελισσών

Η μεταφορά ασθενειών μεταξύ των μελισσιών αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την επιτυχή διαχείριση υγιών μελισσών. Οι μέλισσες προσβάλλονται από μεγάλο…

Βελτιστοποίηση του χρόνου επιθεώρησης και του αριθμού επισκέψεων στο μελισσοκομείο (π.χ. για την ελαχιστοποίηση του stress των μελισσών, σχεδιαμός επιθεωρήσεων)
Exchange

Βελτιστοποίηση του χρόνου επιθεώρησης και του αριθμού επισκέψεων στο μελισσοκομείο (π.χ. για την ελαχιστοποίηση του stress των μελισσών, σχεδιαμός επιθεωρήσεων)

Οι στρατηγικές και η συχνότητα επιθεωρήσεων αλλάζουν με βάση την εποχή του χρόνου, τον αριθμό των κυψελών που πρέπει να…

Εσωτερική αξιολόγηση των αποικιών
Exchange

Εσωτερική αξιολόγηση των αποικιών

Οι μελισσοκόμοι πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να αναζητούν κατά τις επιθεωρήσεις των κυψελών για να διασφαλίσουν την υγεία και…

Εξάλειψη των νοσούντων αποικιών, ώστε να μην μπορούν να αναπαραχθούν
Exchange

Εξάλειψη των νοσούντων αποικιών, ώστε να μην μπορούν να αναπαραχθούν

Όσο σημαντική είναι η απολύμανση του μελισσοκομικού υλικού για την κατάσταση των μελισσιών άλλο τόσο σημαντικός είναι και ο περιορισμός…

Προσθήκη πατωμάτων -μελιτοθαλάμων
Exchange

Προσθήκη πατωμάτων -μελιτοθαλάμων

Η προσθήκη πατωμάτων στα μελίσσια  γίνεται συνήθως κατά τη ροή του νέκταρ, όταν υπάρχουν πολλά πλαίσια με γόνο, γενικότερα όταν…

Διαχείριση της βάσης της κυψέλης κατά τη διάρκεια του έτους
Exchange

Διαχείριση της βάσης της κυψέλης κατά τη διάρκεια του έτους

Η συχνή καθαριότητα της βάσης είναι μεγάλης σημασίας για την υγεία και υγιεινή του μελισσιού

Επιθεώρηση αποικιών σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες
Exchange

Επιθεώρηση αποικιών σε κατάλληλες καιρικές συνθήκες

Η επιθεώρηση των κυψελών είναι ένα ουσιαστικό καθήκον για τους μελισσοκόμους προκειμένου να διασφαλίσουν την υγεία και την ευημερία των…

Επιλογή ώστε οι βασίλισσες να είναι πιο ανθεκτικές στις ασθένειες και προσαρμοσμένες στις τοπικές κλιματικές συνθήκες
Exchange

Επιλογή ώστε οι βασίλισσες να είναι πιο ανθεκτικές στις ασθένειες και προσαρμοσμένες στις τοπικές κλιματικές συνθήκες

Η βασίλισσα είναι το μοναδικό αναπαραγωγικό θηλυκό σε μια υγιή αποικία και επειδή η μακροπρόθεσμη επιβίωση της αποικίας εξαρτάται από…

Αξιολόγηση της επιτυχίας της σύζευξης και έναρξη της ωοτοκίας της νέας βασίλισσας
Exchange

Αξιολόγηση της επιτυχίας της σύζευξης και έναρξη της ωοτοκίας της νέας βασίλισσας

Η παραγωγικότητα, η επιθετικότητα, η τάση σμηνουργίας, η ανάπτυξη του μελισσιού, η ανθεκτικότητα στις ασθένειες εξαρτώνται από τη γενετική σύσταση…

Αντικατάσταση βασιλισσών με υψηλά επίπεδα ακάρεων βαρρόα και/ή κακή υγιεινή συμπεριφορά
Exchange

Αντικατάσταση βασιλισσών με υψηλά επίπεδα ακάρεων βαρρόα και/ή κακή υγιεινή συμπεριφορά

Η υγιεινή συμπεριφορά στις μέλισσες αποτελεί ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό μεμονωμένων εργατριών που προσδίδει αντίσταση σε επίπεδο αποικίας έναντι διαφόρων ασθενειών…

Μεταποίηση κεριού από μέλισσες — από την αφαίρεση παλαιών κηρηθρών έως την παραγωγή νέων φύλλων κηρήθρας
Exchange

Μεταποίηση κεριού από μέλισσες — από την αφαίρεση παλαιών κηρηθρών έως την παραγωγή νέων φύλλων κηρήθρας

Η επιτυχής διαχείριση των κηρηθρών αποτελούν σημαντικό μέρος της μελισσοκομικής πρακτικής. Κηρήθρες που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή γόνου για πολλά…

Έλεγχος του κηρόσκορου και ασφαλής αποθήκευση κηρηθρών
Exchange

Έλεγχος του κηρόσκορου και ασφαλής αποθήκευση κηρηθρών

Ο σκόρος του κεριού είναι ένα εξαιρετικά καταστροφικό έντομο που επιτίθεται και καταστρέφει τις κηρήθρες, ειδικά αυτές που βρίσκονται σε…

Αντικατάσταση κηρηθρών (πόσα και πότε)
Exchange

Αντικατάσταση κηρηθρών (πόσα και πότε)

Οι κηρήθρες δέχονται μεγάλη κίνηση κατά τη διάρκεια μιας σεζόν με τις εργάτριες μέλισσες να αποθηκεύουν γύρη και νέκταρ σε…

Σίτιση και έλεγχος των αποθηκευμένων τροφών στις αποικίες
Exchange

Σίτιση και έλεγχος των αποθηκευμένων τροφών στις αποικίες

Ελλείψει φυσικών πόρων, όπως γύρη και νέκταρ η συμπληρωματική διατροφή καθίσταται απαραίτητη.

Αξιολόγηση των αποθεμάτων τροφής
Exchange

Αξιολόγηση των αποθεμάτων τροφής

Η σωστή εποχική διαχείριση ξεκινά με την κατανόηση ότι η ανάπτυξη του μελισσιού εξαρτάται από τον ρυθμό εισερχόμενης τροφής. Το…

Kontroliranje voskovog moljca i sigurno pohranjivanje saća
Exchange

Kontroliranje voskovog moljca i sigurno pohranjivanje saća

Veliki voskov moljac, Galleria mellonella i mali voskov moljac Achroea grisella, najpoznatiji su i najrašireniji štetnici na pčelinjem saću. Rade…

Optimizacija termina pregleda pčelinjih zajednica/broja posjeta pčelinjaku (npr. planiranje u svrhu smanjenja stresa)
Exchange

Optimizacija termina pregleda pčelinjih zajednica/broja posjeta pčelinjaku (npr. planiranje u svrhu smanjenja stresa)

Kako bi smanjili stres pčelinjoj zajednici te povećali osobno zadovoljstvo pčelarenjem i proizvodnost samog pčelinjaka svakako treba planirati i optimizirati…

Odabir pčelinjih matica otpornijih na bolesti i prilagođenih lokalnim klimatskim uvjetima
Exchange

Odabir pčelinjih matica otpornijih na bolesti i prilagođenih lokalnim klimatskim uvjetima

Ovo je jednostavniji odabir (selekcija) zajednica za uzgoj matica gdje svaki pčelar dobrim vođenjem svog pčelinjaka može povećati proizvodnost svojih…

Odabir najbolje pčelinje zajednice za uzimanje ličinki namijenjenih uzgoju pčelinjih matica
Exchange

Odabir najbolje pčelinje zajednice za uzimanje ličinki namijenjenih uzgoju pčelinjih matica

Opisana praksa čini dio uobičajenih postupaka procjenjivanja pokazatelja kvalitete pčelinjih zajednica namijenjenih uzgoju pčelinjih matica.

Zamjena okvira sa saćem u košnici (koliko i kada)
Exchange

Zamjena okvira sa saćem u košnici (koliko i kada)

Pretpostavka dobrog gospodarenja pčelinjakom su zdrave pčelinje zajednice. Jedan od bitnih čimbenika koji značajno utječe na zdravlje pčelinje zajednice je…

Prihranjivanje pčelinjih zajednica i provjera količine hrane u košnici
Exchange

Prihranjivanje pčelinjih zajednica i provjera količine hrane u košnici

Prihranjivanju pčelinje zajednice možemo pristupiti iz različitih aspekata. S jedne strane možemo razmatrati koji je razlog prihranjivanja pčelinje zajednice, a…

Prezimljavanje pčelinje zajednice u plodištu
Exchange

Prezimljavanje pčelinje zajednice u plodištu

Nakon što jaka pčelinja zajednica razvije dugoživuće zimske pčele, plodište veličine LR nastavka košnice je dovoljno za njeno uspješno prezimljavanje.

Vizualni pregled okvira s leglom tijekom rada s pčelinjom zajednicom
Exchange

Vizualni pregled okvira s leglom tijekom rada s pčelinjom zajednicom

Iznimno bitno načelo u pčelarstvu je načelo držanja zdravih i jakih pčelinjih zajednica. Pčelarstvo općenito i pčelarenje bez težnje održavanja…

Zamjena matica u zajednicama jako invadiranih varoozom i/ili slabog higijenskog ponašanja
Exchange

Zamjena matica u zajednicama jako invadiranih varoozom i/ili slabog higijenskog ponašanja

Potreba za dodavanjem mladih zdravih matica javlja se u slučajevima razrojavanja (stvaranja novih zajednica) i kod zamjene stare ili loše…

Dodavanje medišnih nastavaka košnice
Exchange

Dodavanje medišnih nastavaka košnice

Preduvjet za iskorištavanje pčelinjih paša su zdrave, jake pčelinje zajednice i mlada sparena matica. Dodavanje medišnih nastavaka radi se prema…

Procjena potrebnog prostora za razvoj pčelinje zajednice
Exchange

Procjena potrebnog prostora za razvoj pčelinje zajednice

Znajući da pčele zimuju u malim zajednicama (10-tak tisuća pčela), za prezimljavanje im je dovoljan jedan LR nastavak. Međutim, dugogodišnja…

Proširivanje košnice za dodatni prostor pčelinjoj zajednici    
Exchange

Proširivanje košnice za dodatni prostor pčelinjoj zajednici    

Proširivanje košnice treba raditi u koracima sukladno dobu godine, pašnim i vremenskim prilikama. Ukoliko se napravi prekasno pčelinja zajednica se…

Procjena stanja pčelinje zajednice u košnici
Exchange

Procjena stanja pčelinje zajednice u košnici

Procjenu stanja pčelinje zajednice vršimo tijekom svakog otvaranja košnice i pregleda.

Pregled pčelinjih zajednica na prisutnost znakova bolesti prije selidbe na novu lokaciju
Exchange

Pregled pčelinjih zajednica na prisutnost znakova bolesti prije selidbe na novu lokaciju

U okviru dobre proizvođačke prakse i prevencije mogućeg širenja opasnih zaraznih bolesti, pčelar treba pregledati pčelinje zajednice na prisutnost znakova…

Pridržavanje nacionalnih pravila za seleće pčelarstvo
Exchange

Pridržavanje nacionalnih pravila za seleće pčelarstvo

Prije selidbe pčelinjih zajednica potrebno je naći – izabarati povoljnu lokaciju za doseljavanje pčelinjaka. – pri izboru lokacije za doseljavanje…

Neškodljivo uklanjanje bolesnih pčelinjih zajednica zbog sprječavanja daljnjeg razmnožavanja
Exchange

Neškodljivo uklanjanje bolesnih pčelinjih zajednica zbog sprječavanja daljnjeg razmnožavanja

Za kvalitetno i proizvodno pčelarenje bitne su zdrave i vitalne pčelinje zajednice. Bolesne zajednice ne samo da izravno ugrožavaju pčelinjak…

Izbor najboljših čebeljih družin (matičarjev) za selekcijo
Exchange

Izbor najboljših čebeljih družin (matičarjev) za selekcijo

Od izbora matičarjev je v veliki meri odvisna kvaliteta mladih matic.

Ocenjevanje čebeljih družin med pregledom
Exchange

Ocenjevanje čebeljih družin med pregledom

Ocenjevanje čebeljih družin je nujno, če želimo izvajati uspešno selekcijo čebel.

Zamenjava manj kakovostnih matic in tistih, ki imajo genetsko slabši čistilni nagon
Exchange

Zamenjava manj kakovostnih matic in tistih, ki imajo genetsko slabši čistilni nagon

V čebelarstvu stremimo k čim bolj zdravim čebeljim družinam zato jih ocenjujemo glede na njihov čistilni nagon.

Selekcija čebeljih matic odpornejših na čebelje bolezni in bolj prilagodljivih lokalnim podnebnim razmeram
Exchange

Selekcija čebeljih matic odpornejših na čebelje bolezni in bolj prilagodljivih lokalnim podnebnim razmeram

Selekcija čebeljih matic odpornejših na čebelje bolezni in prilagodlivejše lokalnim podnebnim razmeram je pogoj za uspešno čebelarjenje.

Ocena uspešnosti parjenja matic in zaleganja jajčec
Exchange

Ocena uspešnosti parjenja matic in zaleganja jajčec

Za uspešno čebelarjenje potrebujemo kvalitetne in dobro oprašene matice.

Control de la polilla de la cera y almacenamiento seguro de los panales
Exchange

Control de la polilla de la cera y almacenamiento seguro de los panales

   La polilla de la cera (Galleria mellonella) es una plaga que afecta a las colmenas de abejas, causando daños…

Verificación (y alimentación) de las reservas de alimento disponibles para el invierno
Exchange

Verificación (y alimentación) de las reservas de alimento disponibles para el invierno

Durante el invierno, las abejas dependen de las reservas acumuladas durante el año, especialmente de la miel. La llegada de…

División de la colonia para darle espacio (creación de núcleos)
Exchange

División de la colonia para darle espacio (creación de núcleos)

En apicultura, un núcleo es una pequeña colonia de abejas creada a partir de una colonia más grande. La creación…

Transferencia únicamente de abejas y/o cuadros libres de enfermedades a otras colonias
Exchange

Transferencia únicamente de abejas y/o cuadros libres de enfermedades a otras colonias

La transferencia segura de abejas y cuadros entre colonias es crucial para prevenir la propagación de enfermedades. Las enfermedades pueden…

Evaluar el espacio que necesita la colonia en crecimiento
Exchange

Evaluar el espacio que necesita la colonia en crecimiento

La evaluación del espacio es crucial para prevenir la sobrepoblación, que puede llevar a la enjambrazón, donde una parte de…

Elección de las mejores colonias como donantes de larvas
Exchange

Elección de las mejores colonias como donantes de larvas

La elección de las colonias donantes de larvas es tan importante genéticamente como la elección de la reina en la…

Cumplimiento de la normativa nacional sobre apicultura trashumante
Exchange

Cumplimiento de la normativa nacional sobre apicultura trashumante

La apicultura trashumante es una práctica común en España, y su cumplimiento normativo es esencial para garantizar la salud de…

Evaluación del almacenamiento de alimento al inspeccionar la colonia de forma rutinaria
Exchange

Evaluación del almacenamiento de alimento al inspeccionar la colonia de forma rutinaria

La expresión reservas alimenticias tiene que ver principalmente con la existencia de miel madura e inmadura. En las temporadas de…

Optimización del tiempo de inspección/número de visitas (minimizar el estrés; planificación)
Exchange

Optimización del tiempo de inspección/número de visitas (minimizar el estrés; planificación)

Optimización del tiempo de inspección: La inspección de las colmenas es esencial para evaluar la salud de la colonia, detectar…

Evaluación interna general de las colonias
Exchange

Evaluación interna general de las colonias

El orden de inspección de la colmena desde el momento en que se retira la tapa externa e interna y…

Sustitución de los cuadros de las colmenas (cuántos y cuándo)
Exchange

Sustitución de los cuadros de las colmenas (cuántos y cuándo)

Identificación de los cuadros a sustituir: Los cuadros viejos o dañados deben ser identificados para su sustitución. También se deben…

Eliminación de las colonias enfermas para que no puedan reproducirse
Exchange

Eliminación de las colonias enfermas para que no puedan reproducirse

Identificación de las colonias enfermas: El primer paso es identificar las colonias que están enfermas. Esto puede hacerse mediante la…

Inspección de las colonias con condiciones meteorológicas adecuadas
Exchange

Inspección de las colonias con condiciones meteorológicas adecuadas

Selección del momento adecuado: La inspección de las colonias debe realizarse en días cálidos y soleados, preferiblemente en la mañana…

Adición de alzas nuevas
Exchange

Adición de alzas nuevas

Selección del momento adecuado: La adición de alzas nuevas se realiza cuando las colonias están fuertes, han llenado las cámaras…

Procesado de la cera: desde la retirada de panales viejos hasta la producción de nuevas láminas de cera
Exchange

Procesado de la cera: desde la retirada de panales viejos hasta la producción de nuevas láminas de cera

El procesado de la cera incluye las siguientes fases: 1. Selección de panales: En primer lugar, debes tener claro el…

Realización de inspecciones para detectar enfermedades antes del traslado de colonias a un nuevo lugar
Exchange

Realización de inspecciones para detectar enfermedades antes del traslado de colonias a un nuevo lugar

El traslado de colonias de abejas a un nuevo lugar es una práctica común en la apicultura. Sin embargo, antes…

Selección de reinas más resistentes a las enfermedades y adaptadas a las condiciones climáticas locales
Exchange

Selección de reinas más resistentes a las enfermedades y adaptadas a las condiciones climáticas locales

Las reinas que son resistentes a las enfermedades son esenciales para mantener colonias saludables. La resistencia a las enfermedades puede…

Evaluación del éxito de fecundación  e inicio de la oviposición de la nueva reina
Exchange

Evaluación del éxito de fecundación e inicio de la oviposición de la nueva reina

La fecundación exitosa y el inicio de la oviposición son factores críticos para el éxito de una nueva reina en…

Sustitución de las reinas con altos niveles de ácaros o mal comportamiento higiénico
Exchange

Sustitución de las reinas con altos niveles de ácaros o mal comportamiento higiénico

La sustitución de la reina es un método eficaz para controlar los niveles de ácaros y mejorar el comportamiento higiénico…

Invernación en cámara de cría
Exchange

Invernación en cámara de cría

Pasos a seguir: Fabricar el tabique: se corta el material aislante de form que encaje en el cuadro y que…

Poszerzanie rodzin (zwiększanie przestrzeni ulowej)
Exchange

Poszerzanie rodzin (zwiększanie przestrzeni ulowej)

Przed powiększeniem rodziny należy ustalić, czy rozbudowa jest w ogóle konieczna. Należy wziąć pod uwagę wielkość rodziny z jednej strony…

Kontrola rodzin pszczelich pod kątem występowania chorób przed przeniesieniem ich w nowe miejsce
Exchange

Kontrola rodzin pszczelich pod kątem występowania chorób przed przeniesieniem ich w nowe miejsce

Przed przeniesieniem rodzin pszczelich do innego okręgu administracyjnego wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia wydane przez inspektora weterynaryjnego. Świadectwo to potwierdza,…

Przestrzeganie krajowych przepisów dotyczących pszczelarstwa wędrownego
Exchange

Przestrzeganie krajowych przepisów dotyczących pszczelarstwa wędrownego

Pasieka wędrowna to taka, która – zgodnie z nazwą – przemieszcza się z miejsca na miejsce, w celu wykorzystania różnych…

Przenoszenie pszczół i/lub ramek wyłącznie pomiędzy zdrowymi rodzinami
Exchange

Przenoszenie pszczół i/lub ramek wyłącznie pomiędzy zdrowymi rodzinami

Przed przeniesieniem rodzin pszczelich do innego okręgu administracyjnego wymagane jest aktualne świadectwo zdrowia wydane przez inspektora weterynaryjnego. Świadectwo to potwierdza,…

Ocena wymaganej przestrzeni dla rozwijającej się rodziny
Exchange

Ocena wymaganej przestrzeni dla rozwijającej się rodziny

Przed poszerzaniem rodziny należy ustalić, czy jest to konieczne. Należy wziąć pod uwagę siłę rodziny z jednej strony i warunki…

Wymiana matek w rodzinach z wysokim poziomem porażenia roztoczami i/lub słabym zachowaniem higienicznym
Exchange

Wymiana matek w rodzinach z wysokim poziomem porażenia roztoczami i/lub słabym zachowaniem higienicznym

Badania wykazują, że ok. 50% matek żyje w rodzinach 2-3 lata i ginie w wyniku cichej wymiany, a 30% przeżywa…

Wybór najlepszych rodzin do pozyskania larw w wychowie matek pszczelich
Exchange

Wybór najlepszych rodzin do pozyskania larw w wychowie matek pszczelich

Matka pszczela żyje 3 i więcej lat, wraz z wiekiem obniża się jednak jej wartość użytkowa. Składa mnie jaj, a…

Ocena zapasu pokarmu w rodzinie
Exchange

Ocena zapasu pokarmu w rodzinie

Kontrola i ocena zapasów pokarmu zależy od pory roku, ale jest niezbędna. Jeśli w rodzinie nie ma wystarczającej ilości pokarmu,…

Optymalizacja czasu przeglądu/liczby przeglądów rodzin (np. minimalizacja stresu; planowanie)
Exchange

Optymalizacja czasu przeglądu/liczby przeglądów rodzin (np. minimalizacja stresu; planowanie)

Efektywne gospodarowanie w pasiece jest kluczowe dla zdrowia pszczół i wydajności pasieki oraz osiągnięcia sukcesu w pszczelarstwie, a co za…

Ocena stanu rodziny
Exchange

Ocena stanu rodziny

W czasie szczegółowych przeglądów pni należy dokładnie zarejestrować aktualny stan rodziny co pozwoli na dostosowanie koniecznych prac w pasiece. Ocenić…

Wymiana ramek w rodzinie (ile i kiedy)
Exchange

Wymiana ramek w rodzinie (ile i kiedy)

Do wymiany powinna iść co roku 1/3-1/2 część plastrów gniazdowych ze względu na: zdrowotność rodzin (stare plastry są siedliskiem różnych…

Zwalczanie motylicy woskowej i bezpieczne przechowywanie plastrów
Exchange

Zwalczanie motylicy woskowej i bezpieczne przechowywanie plastrów

Zgromadzony susz pszczeli (ramki wycofane z rodzin przed zimowlą) należy chronić przed motylicą woskową. Powinno się je przechowywać w przewiewnych…

Przegląd rodzin w odpowiednich warunkach pogodowych
Exchange

Przegląd rodzin w odpowiednich warunkach pogodowych

Do przeglądów rodzin pszczelich należy wybierać dni z przyjemnymi temperaturami,najlepiej powyżej 15°C w cieniu i spokojną, bezwietrzną pogodą. Należy unikać…

Wymiana ramek/plastrów – od usuwania starych plastrów po produkcję nowej węzy z wosku
Exchange

Wymiana ramek/plastrów – od usuwania starych plastrów po produkcję nowej węzy z wosku

Do wymiany powinna iść co roku 1/3-1/2 część plastrów gniazdowych ze względu na: zdrowotność rodzin (stare plastry są siedliskiem różnych…

Dodawanie ramek/korpusów
Exchange

Dodawanie ramek/korpusów

Przeglądy w sezonie powinno się wykonywać praktycznie przynajmniej raz na tydzień. Podczas takich wizyt ocenić należy ilość i jakość czerwiu…

Nationale Vorschriften beim Wandern beachten
Exchange

Nationale Vorschriften beim Wandern beachten

Registrierungspflicht Die Bienenvölker müssen am Standort dem zuständigen Veterinäramt gemeldet werden. Dazu muss für die Bienenvölker, die umgesetzt werden sollen,…

Durchführung von Untersuchungen auf Bienenkrankheiten vor dem Wandern
Exchange

Durchführung von Untersuchungen auf Bienenkrankheiten vor dem Wandern

ist von entscheidender Bedeutung, um die Gesundheit der Bienenvölker zu gewährleisten und die Übertragung von Krankheiten auf andere Standorte zu…

Optimierung der Inspektionszeit/Anzahl der Besuche (z. B. zur Minimierung von Stress; Planung)
Exchange

Optimierung der Inspektionszeit/Anzahl der Besuche (z. B. zur Minimierung von Stress; Planung)

Planung der Inspektionen Plane deine Bienenstockinspektionen sorgfältig, um die Anzahl der Besuche zu minimieren, ohne die Gesundheit und Produktivität der…

Überwinterung im Brutraum
Exchange

Überwinterung im Brutraum

Sie ist eine wichtige Imkerpraxis, um die Bienenvölker sicher durch die kalten Wintermonate zu bringen und zu gewährleisten, dass die…

Königinnen mit starkem Milbenbefall oder schlechtem Hygieneverhalten ersetzen
Exchange

Königinnen mit starkem Milbenbefall oder schlechtem Hygieneverhalten ersetzen

ist eine wichtige Maßnahme, um die Gesundheit und Produktivität eines Bienenvolkes zu erhalten.

Auswahl von Königinnen, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten und an die lokalen klimatischen Bedingungen angepasst sind
Exchange

Auswahl von Königinnen, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten und an die lokalen klimatischen Bedingungen angepasst sind

ist von entscheidender Bedeutung für den langfristigen Erfolg eines Bienenvolkes.

Beseitigung von kranken Völkern, um Krankheiten einzudämmen
Exchange

Beseitigung von kranken Völkern, um Krankheiten einzudämmen

wichtige Imkerpraktik, um die Ausbreitung von Krankheiten innerhalb des Bienenbestandes zu kontrollieren und gesunde Bienenvölker zu schützen

Eigene Völkerbewertung
Exchange

Eigene Völkerbewertung

Die Bewertung der eigenen Bienenvölker ist eine wichtige Praxis für Imker, um die Gesundheit und Leistung ihrer Völker zu überwachen…

Bewertung des Begattungserfolgs und Beginn der Eiablage der neuen Königin
Exchange

Bewertung des Begattungserfolgs und Beginn der Eiablage der neuen Königin

Überprüfung des Begattungserfolgs Die Jungkönigin geht erst zwischen dem 5. und 10. Tag nach dem Schlüpfen auf Hochzeitsflug. Dies hängt…

Bewertung der Futterreserven
Exchange

Bewertung der Futterreserven

Inspektion der Futterwaben und Bewertung der Futtervorräte Die Waben sorgfältig untersuchen, um festzustellen, wie viel Futter vorhanden ist. Für erfahrene…

Wachsmottenbekämpfung und wachsmottenfreie Lagerung
Exchange

Wachsmottenbekämpfung und wachsmottenfreie Lagerung

Präventive Maßnahmen Halte den Bienenstock sauber und gut belüftet, um die Anziehungskraft für Wachsmotten zu minimieren. Entferne regelmäßig alte Waben…

Auswahl der besten Kolonien als Larvenspender
Exchange

Auswahl der besten Kolonien als Larvenspender

Bewertung der Kolonien Beurteilung der Bienenvölker nach Volksstärke, Produktivität, Sanftmut der Bienen und Volksgesundheit Auswahl durch das Volk, was den…

Platzbedarf der wachsenden Völker ermitteln
Exchange

Platzbedarf der wachsenden Völker ermitteln

Bewertung des aktuellen Platzbedarfs Beginne mit einer gründlichen Inspektion des Bienenvolks, um den aktuellen Platzbedarf zu ermitteln. Die Anzahl der…

Fütterung und Überprüfung der Futtervorräte
Exchange

Fütterung und Überprüfung der Futtervorräte

Vorbereitung und Zeitpunkt Die Fütterung der Bienenvölker erfolgt in der Regel unmittelbar nach der Behandlung (z. B. mit Ameisensäure) oder…

Besichtigung der Völker bei geeigneten Wetterbedingungen
Exchange

Besichtigung der Völker bei geeigneten Wetterbedingungen

Wähle für die Besichtigung der Bienenvölker Tage mit angenehmen Temperaturen und ruhigem Wetter aus. Vermeide es, die Bienen bei extremen…

Nur krankheitsfreie Bienen und/oder Rähmchen in andere Bienenvölker überführen.
Exchange

Nur krankheitsfreie Bienen und/oder Rähmchen in andere Bienenvölker überführen.

Überprüfung auf Krankheiten Es ist von entscheidender Bedeutung, sich zu vergewissern, dass die Bienen oder die Rähmchen frei von Krankheiten…

Verarbeitung von Bienenwachs – vom Entfernen alter Waben bis zur Herstellung neuer Mittelwände
Exchange

Verarbeitung von Bienenwachs – vom Entfernen alter Waben bis zur Herstellung neuer Mittelwände

Entfernen alter Waben Im Rahmen der Wabenhygiene werden jährlich 10 Altwaben pro Volk aus dem Bienenvolk entfernt. Die Anzahl der…

Erweiterung der Bienenvölker, um Bienen mehr Platz zu bieten
Exchange

Erweiterung der Bienenvölker, um Bienen mehr Platz zu bieten

Bedarfsermittlung Es ist wichtig, vor der Erweiterung des Bienenvolkes festzustellen, ob eine Erweiterung überhaupt notwendig ist. Dabei sind zum einen…

Aufsetzen von Honigräumen
Exchange

Aufsetzen von Honigräumen

wichtige Imkerpraktik, um den Bienen ausreichend Platz zum Sammeln von Nektar und die Lagerung von Honig zu geben

Ersetzen der Rähmchen im Bienenstock
Exchange

Ersetzen der Rähmchen im Bienenstock

wichtige Imkerpraktik, um die Gesundheit und Produktivität der Bienenvölker zu erhalten

Ocena skuteczności naturalnego unasieniania i rozpoczęcia składania jaj przez młode matki pszczele
Exchange

Ocena skuteczności naturalnego unasieniania i rozpoczęcia składania jaj przez młode matki pszczele

Matki pszczoły miodnej (Apis mellifera) są poliandryczne i kopulują z wieloma trutniami tylko w jednym okresie swojego życia. W wieku…

Eliminowanie/usuwanie chorych rodzin (zapobieganie ich rozwojowi)
Exchange

Eliminowanie/usuwanie chorych rodzin (zapobieganie ich rozwojowi)

Regularnie monitoruj swoje rodziny pszczele pod kątem oznak chorób, takich jak zgnilec amerykański, nosema lub inwazja roztoczy warrozy. Należy zwracać…

Prowadzenie selekcji w celu wychowu/uzyskania matek o zwiększonej odporności na choroby i lepszym przystosowaniu do lokalnych warunków klimatycznych
Exchange

Prowadzenie selekcji w celu wychowu/uzyskania matek o zwiększonej odporności na choroby i lepszym przystosowaniu do lokalnych warunków klimatycznych

Przy zwiększaniu wydajności pasiek nie można pominąć wpływu pracy hodowlanej a w szczególności selekcji która prowadzi do stałego doskonalenia pogłowia…

Slechts ziektevrije bijen en ramen naar andere kolonies overzetten
Exchange

Slechts ziektevrije bijen en ramen naar andere kolonies overzetten

Het is heel belangrijk om zeker te zijn middels een inspectie dat een kolonie ziektevrij is, eer je haar bijen…

Fütterung (Sommer und Winter) und Überprüfung der Futter-Vorräte
Exchange

Fütterung (Sommer und Winter) und Überprüfung der Futter-Vorräte

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Bienenvölker überwintern

Übertragen krankheitsfreier Bienen und/oder Rähmchen auf andere Bienenvölker
Exchange

Übertragen krankheitsfreier Bienen und/oder Rähmchen auf andere Bienenvölker

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Verhinderung der Krankheitsübertragung beim Umsetzen von Bienen oder Rähmchen

Auswahl des besten Volkes als Larvenspender
Exchange

Auswahl des besten Volkes als Larvenspender

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Königinnenzucht

Ermittlung des Platzbedarfs des wachsenden Volkes
Exchange

Ermittlung des Platzbedarfs des wachsenden Volkes

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Völkerdurchsicht

Raumgabe – Erweiterung der Völker
Exchange

Raumgabe – Erweiterung der Völker

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Schwarmverhinderung

Umgang mit einem erkrankten Volk zur Krankheitseindämmung
Exchange

Umgang mit einem erkrankten Volk zur Krankheitseindämmung

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Bienenvölker und der Resistenz gegen Krankheiten

Beurteilung des Begattungserfolgs und Beginn der Eiablage durch die neue Königin
Exchange

Beurteilung des Begattungserfolgs und Beginn der Eiablage durch die neue Königin

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Königinnenzucht

Umweiseln von Königinnen mit starkem Milbenbefall oder unzureichendem Hygieneverhalten
Exchange

Umweiseln von Königinnen mit starkem Milbenbefall oder unzureichendem Hygieneverhalten

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Routinemäßiges Management von Königinnen

Auswahl widerstandsfähiger Königinnen, die an die örtlichen klimatischen Bedingungen und Krankheitsanforderungen angepasst sind
Exchange

Auswahl widerstandsfähiger Königinnen, die an die örtlichen klimatischen Bedingungen und Krankheitsanforderungen angepasst sind

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Bienenvölker und der Resistenz gegen Krankheiten

Überwinterung im Brutraum
Exchange

Überwinterung im Brutraum

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Bienenvölker überwintern

Befolgung der nationalen Vorschriften für die Wanderimkerei
Exchange

Befolgung der nationalen Vorschriften für die Wanderimkerei

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Verhinderung der Krankheitsübertragung beim Umsetzen von Bienen oder Rähmchen

Interne Völkerinspektion – Beurteilung des Völkerstatus
Exchange

Interne Völkerinspektion – Beurteilung des Völkerstatus

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Völkerdurchsicht

Wabentausch (wie viele und wann)
Exchange

Wabentausch (wie viele und wann)

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Wabenumtrieb

Aufsetzen von Honigräumen
Exchange

Aufsetzen von Honigräumen

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Schwarmverhinderung

Bewertung/Abschätzung der Futtervorräte
Exchange

Bewertung/Abschätzung der Futtervorräte

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Völkerdurchsicht

Optimierung der Besichtigungshäufigkeit zur Stressminimierung und effizienten Planung
Exchange

Optimierung der Besichtigungshäufigkeit zur Stressminimierung und effizienten Planung

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Völkerdurchsicht

Wachsmottenbekämpfung und wachsmottenfreie Zargenlagerung
Exchange

Wachsmottenbekämpfung und wachsmottenfreie Zargenlagerung

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Wabenumtrieb

Durchsicht der Völker bei geeigneten Wetterbedingungen
Exchange

Durchsicht der Völker bei geeigneten Wetterbedingungen

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Völkerdurchsicht

Kontrollen auf Bienenkrankheiten vor der Standortverlegung von Bienenvölkern
Exchange

Kontrollen auf Bienenkrankheiten vor der Standortverlegung von Bienenvölkern

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Verhinderung der Krankheitsübertragung beim Umsetzen von Bienen oder Rähmchen

Verarbeitung von Bienenwachs – vom Entfernen alter Waben bis zur Herstellung neuer Mittelwände
Exchange

Verarbeitung von Bienenwachs – vom Entfernen alter Waben bis zur Herstellung neuer Mittelwände

Praxis aus dem Themenbereich: Gute imkerliche Praxis/Wabenumtrieb