Upoštevanje nacionalnih pravil za prevoz čebel na pašo

Exchange
slovenia
4
0
Upoštevanje nacionalnih pravil za prevoz čebel na pašo


Čebelarji moramo pri nameščanju čebel v okolje upoštevati nacionalno zakonodajo.

Čebelarji moramo pri nameščanju čebel v okolje upoštevati nacionalno zakonodajo (Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja).

1

V zakonodaji je opredeljeno, da mora čebelar najmanj 30 dni pred prevozom čebel na pašo oziroma za uporabo stojišča za prezimovanje pri izvajalcu pašnega reda pisno podati predlog za namestitev čebel.

Pri tem mora navesti:

•             ime in priimek ter podatke za stik,

•             registrsko številko čebelnjaka,

•             število čebeljih panjev po posameznem čebelnjaku,

•             lokacijo želenega stojišča (parcelna št.),

•             dogovor čebelarja in lastnika zemljišča o namestitvi čebel na določeno zemljišče,

•             čas načrtovanega dovoza in odvoza čebel na/s stojišča,

•             ali gre za nepredvidljivo pašo

© Peter Kozmus

2

Izvajalec pašnega reda mora najpozneje v 15 dneh od prejema predloga za namestitev čebel odločiti o soglasju o namestitvi čebel. Pri izdaji soglasja mora izvajalec, če obstaja dogovor med čebelarjem in lastnikom zemljišča, ta dogovor upoštevati. Ob nepredvidljivih pašah mora izvajalec svojo odločitev sporočiti po elektronski pošti ali telefonu najpozneje v 24 urah po prejemu predloga, v roku 15 dni pa še pisno po pošti. Če izvajalec ne izda soglasja ali ne izda zavrnitve za namestitev čebel, se šteje, da dovoljuje dovoz čebel. Po pridobitvi soglasja mora izvajalec pred premikom čebel na pašo pridobiti še potrdilo Veterinarske fakultete Nacionalnega veterinarskega inštituta (VF NVI) o zdravstvenem stanju čebeljih družin. Prav tako je VF NVI zadolžena za vnos podatkov o premiku čebel v Register čebelnjakov.

Pri premikih čebel moramo še povrniti stroške na čebelji panj, ki nastanejo pri razporejanju čebel na stojišče. Stroški se obračunavajo v protivrednosti 10 odstotkov priporočene maloprodajne cene enega kilograma medu. Povprečno maloprodajno ceno enega kilogram medu v preteklem letu ugotovi in objavi rejska organizacija za kranjsko čebelo v čebelarskem glasilu na stanje 31. decembra v preteklem letu.

© Peter Kozmus

3

Po pridobljenem soglasju izvajalca, dovoljenju VF NVI in povračilu stroškov se čebele lahko prepelje na stojišče. Stojišče mora biti od meje območja izvajanja pašnega reda oddaljeno najmanj 200 m. Prav tako morajo biti stojišča med seboj oddaljena najmanj 200 m zračne razdalje. Od stacionarnega čebelnjaka mora biti oddaljeno najmanj 500 m, če je čebelnjak naseljen s 40 čebeljimi družinami, če je število družin manjše od 40, je ta razdalja lahko najmanj 200 m. Za prezimovanje mora biti oddaljeno najmanj 1000 m, če je v čebelnjaku manj kot 40 družin, je ta razdalja lahko najmanj 500 m. Ob postavitvi čebel moramo takoj na vidno mesto namestiti kopijo izjave VF NVI o ustreznem zdravstvenem stanju čebel.

Izvajalec pašnega reda je dolžan obveščati čebelarje o pomembnih dogodkih in spremembah na stojiščih, ki so za čebele neugodni in bi lahko za posledico imeli umik čebel s stojišča.

4

Čebelar mora čebele odstraniti s stojišča v 72 urah, če se paša konča in ni obetov za njeno obnovitev, kot napove Opazovalno napovedovalna služba medenja pri Čebelarski zvezi Slovenije (ONS). Če čebelar povzroči škodo lastniku zemljišča, lahko ta zahteva umik čebel. Čebelar je dolžan čebele odpeljati v 48 urah od zahteve lastnika zemljišča in povrniti povzročeno materialno škodo.

© Peter Kozmus

5

Izvajalci pašnih redov so dolžni priznani rejski organizaciji do 30. oktobra v tekočem letu poročati podatke o svojem delu. Iz posredovanih podatkov priznana rejska organizacija pripravi skupno poročilo in ga posreduje izvajalcem javnih služb s področja čebelarstva in ministrstva do 31. decembra v tekočem letu. V poročilu se mora zapisati naziv izvajalca pašnega reda, število predlogov čebelarjev za namestitev čebel na pašo po posameznem izvajalcu pašnega reda, število izdanih potrdil za namestitev čebel na pašo, število pripeljanih čebeljih družin po posamezni vrsti paše po posameznem izvajalcu pašnega reda in število zavrnjenih vlog z obrazložitvami.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
4
0