Håll ett, för området, lämpligt antal bisamhällen i bigården

Best practice
sweden
55
1
Håll ett, för området, lämpligt antal bisamhällen i bigården


Dragväxter är de växter som bina flyger till för att samla näring i form av nektar och/eller pollen. Dragområdet är hela den yta som bisamhället täcker när de flyger i […]

© Lotta Fabricius Kristiansen

Dragväxter är de växter som bina flyger till för att samla näring i form av nektar och/eller pollen. Dragområdet är hela den yta som bisamhället täcker när de flyger i en radie av två–tre kilometer från bikupan. Det innebär en yta på cirka 28 km2. Om vi räknar med att bina har en effektiv flygradie på minst två kilometer så är avståndet, för att inte två bigårdar ska täcka samma dragområde, fem kilometer.

Biodlaren behöver känna till dragförhållandena runt en bigård för att kunna sköta bina på bästa sätt. Om man vet när huvuddragväxterna blommar, ser man till att anpassa biskötseln så att bisamhället är starkt vid den tidpunkten. Då kan bisamhället tillgodogöra sig näringen allra bäst. Det är lämpligt att använda bin som är anpassad till de lokala växtförhållandena, så att bisamhällets naturliga tillväxtkurva sammanfaller med dragväxternas utveckling.

Bisamhället behöver tillgång till näring under hela säsongen för att utvecklas väl. Det gäller både proteiner i form av pollen och kolhydrater från blommornas nektar. Sälgen är den viktigaste proteinkällan på våren för att få en bra vårutveckling. Se till att det finns gott om sälg (främst hanträd som ger pollen) i närheten av bigården. Är det ont om sälg kan man enkelt plantera dessa i omgivningen. Lika viktigt är att det finns pollengivande växter på sensommaren, som till exempel gullris och höstaster, så att de vinterbin som föds under andra halvan av juli och början av augusti får en välutvecklad fettkropp.

Does the description correspond to the practice applied in your country?
55
1