Ohranjanje zadostne oddaljenosti od drugih čebelnjakov/stojišč

Best practice
slovenia
13
0
Ohranjanje zadostne oddaljenosti od drugih čebelnjakov/stojišč


Med najpomembnejšimi dejavniki za uspešno čebelarjenje so podnebje in pašni viri določenega področja.

Kataster čebelje paše

Metoda

1

Med najpomembnejšimi dejavniki za uspešno čebelarjenje so podnebje in pašni viri določenega področja. Kar je odločilnega pomena za nameščanje čebel v prostor. Pomembno je, da za postavitev izberemo takšno lokacijo, ki čebelam omogoča kar se da dobre pašne pogoje. Poleg dobrih virov nektarja je pomembno, da imajo na voljo dovolj virov cvetnega prahu, ki je z vidika razvoja in zdravja čebeljih družin bolj pomembnejši kot sam nektar. Viri hrane v naravi niso samoumevni in na njih vpliva vrsto dejavnikov na katere nimamo vpliva (temperatura, vlaga, zračni pritisk, veter,…). Na količino vira hrane vpliva tudi število čebeljih družin in ostalih opraševalcev na določnem območju. V času idealnih razmer je proizvajanje nektarja in cvetnega prahu rastlin zadostno, celo v večjih količinah kot jih lahko čebele izkoristijo. Težave nastopijo v slabših razmer, ko izločanje ni zadostno in čebelje družine tekmujejo med seboj za zagotovitev zadostne količine hrane, ki jo potrebujejo za pokrivanje svojih dnevnih potreb. V takšnih stanjih je pomembno, da se ohranja primerna oddaljenost med čebelnjaki in stojišči, kar je v Sloveniji regulirano s Pravilnikom o Katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja. Kjer so določeni odmiki med čebelnjaki in stojišči ter med samimi stojišči, med tem, ko odmikov med čebelnjaki ne reguliramo.          

© Peter Kozmus
2

Pred naselitvijo lokacije se je dobro pogovoriti z lokalnim pašnim poverjenikom ter se seznaniti s potencialnimi pašami na območju. Pri tem je lahko v veliko pomoč kataster čebelje paše.

© Peter Kozmus
3

V 8-mih dneh od naselitve čebeljih družin je potrebno opraviti registarcijo stojišča čebeljih družin.

© Peter Kozmus
4

Po naselitvi čebel na lokaciji je potrebno vzpostaviti dobro komunikacijo s sosednjimi čebelarji (pretok informacij o izvajanju “sočasnih” tretiranjih na vseh družinah v čebelnjaku in vseh čebelnjakih istega območja…).

© Peter Kozmus

Pripravil: Aleš Bozovičar

Dodatne informacije o registraciji čebelnjaka so dostopne na spletni strani: https://www.gov.si/teme/oznacevanje-in-registracija-cebelnjakov/
Obrazec za registracijo je dostopen na: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/UVHVVR/Identifikacija-in-registracija-zivali/EIRZ/obrazec_vpis_v_RC.pdf

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0