Vyhýbanie sa vystaveniu znečisťujúcim látkam

Best practice
slovakia
13
0
Vyhýbanie sa vystaveniu znečisťujúcim látkam


Znečisťujúce látky zhoršujú stav úľov ale aj kvalitu včelích produktov. Pesticídy môžu spôsobiť úhyn včelstva

Hlavným zdrojom znečistenia sú chemikálie využívané na ošetrenie a ochranu poľnohospodárskych plodín. Aj kvôli tomu je potrebné poznať lokalitu, kde sú umiestnené úle, aby sme vedeli zhodnotiť v akej miere je okolitá pôda obhospodarovaná a kedy hrozí riziko kontaminácie postrekom. V takom prípade môžeme včely dočasne premiestniť.

Autor : @Blanca Montoro
© Blanca Montoro
Autor: Peter Kozmus
© Marek Ratvaj

Ďalším druhom znečistenia je priemyselné znečistenie, ktoré pochádza z priľahlých tovární, skládok či spaľovní odpadu. Nesmieme zabudnúť ani na znečisťujúce látky produkované automobilmi. Tieto majú síce menší dopad na zdravie včiel a ich produkty, než insekticídy alebo herbicídy, no ak je to možné treba zvoliť lokalitu mimo frekventovaných komunikácii. Okrem kontaminantov tak ušetríme včely aj od možných smrteľných zrážok s vozidlami.

Špecifickým znečistením je kontaminovaná voda, ktorú najmä v suchých letných mesiacoch včely využívajú na chladenie úľa. Včelám preto treba zabezpečiť dostatok čistej vody a pokiaľ je to možné odstrániť kontaminované zdroje. Taktiež je potrebné sledovať oznamy miestnych/mestských úradov o plánovaných ošetreniach (postrekoch) poľnohospodárskych plodín alebo lesných porastov rôznymi druhmi pesticídov. V tomto období je potrebné uzatvoriť letáče a vybrať spodnú časť (ak je v úli spodné sito). V teplom období môže byť úľ uzavretý maximálne 1 deň, pričom by mal byť v tieni.

Autor: @Johanna Kóczán
© Marek Ratvaj

Does the description correspond to the practice applied in your country?
13
0