Vyhýbanie sa vystaveniu znečisťujúcim látkam

Exchange
slovakia
3
0
Vyhýbanie sa vystaveniu znečisťujúcim látkam
Item
Apiary, Colony, Nucleus
EU climatic area
Cold, Temperate, Sub-tropical
Colony status
Growing colony, Stable colony
Production line
All
Services
Not applicable
Evaluation
11 Detail

Znečisťujúce látky zhoršujú stav úľov ale aj kvalitu včelích produktov. Pesticídy môžu spôsobiť úhyn včelstva

Hlavným zdrojom znečistenia sú chemikálie využívané na ošetrenie a ochranu poľnohospodárskych plodín. Aj kvôli tomu je potrebné poznať lokalitu, kde sú umiestnené úle, aby sme vedeli zhodnotiť v akej miere je okolitá pôda obhospodarovaná a kedy hrozí riziko kontaminácie postrekom. V takom prípade môžeme včely dočasne premiestniť.

Ďalším druhom znečistenia je priemyselné znečistenie, ktoré pochádza z priľahlých tovární, skládok či spaľovní odpadu. Nesmieme zabudnúť ani na znečisťujúce látky produkované automobilmi. Tieto majú síce menší dopad na zdravie včiel a ich produkty, než insekticídy alebo herbicídy, no ak je to možné treba zvoliť lokalitu mimo frekventovaných komunikácii. Okrem kontaminantov tak ušetríme včely aj od možných smrteľných zrážok s vozidlami.

Špecifickým znečistením je kontaminovaná voda, ktorú najmä v suchých letných mesiacoch včely využívajú na chladenie úľa. Včelám preto treba zabezpečiť dostatok čistej vody a pokiaľ je to možné odstrániť kontaminované zdroje. Taktiež je potrebné sledovať oznamy miestnych/mestských úradov o plánovaných ošetreniach (postrekoch) poľnohospodárskych plodín alebo lesných porastov rôznymi druhmi pesticídov. V tomto období je potrebné uzatvoriť letáče a vybrať spodnú časť (ak je v úli spodné sito). V teplom období môže byť úľ uzavretý maximálne 1 deň, pričom by mal byť v tieni.

Rate this practice!
3
0

Leave a Comment

Leave a Question

Leave a Tip